Iets over de Beteekenis van de Ithyphallische Beelden bij de Volken van den Indischen Archipel

Dr. G.A. Wilken
1886 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
Het is van genoegzame bekendheid dat bij verscheidene volken van den Indischen Archipel, bij de vereering der voorouders, dikwijls gebruik gemaakt wordt van beelden, in welke beelden men zich de geesten der afgestorvenen, waar men zich met hen in betrekking wil stellen, aanwezig denkt*. Die beelden zijn in den regel van hout gemaakt en stellen een menschehjk figuur voor, sommigen in eene zittende, anderen in eene staande houding. Hetgeen echter vooral kenmerkend is, zijn de onevenredig groote
more » ... nitaliën, waarmede sommige dier beelden voorzien zijn. Nergens treedt dit pliallisme zoo sterk op den voorgrond als in den zoogenaamden rwnsram of ritms/am, den tempel gewijd aan de vereering der voorouders., van Dorei, aan de Geelvinksbaai op Nienw-Guinea. Buitengewoon rijk is dit gebouw aan allerlei ontuchtige voorstellingen eu ithyphallische beelden 2. Men heeft hier aan Hindüschen invloed willen denken en in den rumsram een overblijfsel willen zien van den lingamdienst van het ^ivaisme. Dit is -gelijk wij reeds elders uitvoerig hebben aangetoond * volkomen onnoodig. Onder de zegeningen, die men van de voor-* Zie hierover onze verhandeling: Het animisme bij de volken vn. 11 den Indischen Archipel, blz. 164-172. * Zie over den rumsram onze, in de voorgaande noot genoemde, verhandeling, blz. 187-189, en de daar geciteerde bronnen. * O. c, blz. 189-192. 6» Volgr. I. 26 * Zie over het geloof nan het boozo oog: Andree, Kthnographische Parallolen nnd Vergleiche, blz. 85-45; Ploss, Das Kind in Branch und Sitte der Völker, dl. I, blz. 129-143; Hoddor M. Wostropp, Primitive symbolism as illustrated in phallic worship, blz. 58-63.
doi:10.1163/22134379-90000342 fatcat:tfsnfkbmffem3oruz53p5o6p4a