‫ثط‬ ‫پیكٌْبزی‬ ‫الگَضیتن‬ ‫ای‬ ‫هسل‬ ‫ؾبظ‬ ُ‫اؾتفبز‬ ‫ثب‬ ‫فطٌّگی‬ ‫هیطاث‬ ٍ ‫ثبؾتبًی‬ ‫آحبض‬ ‫ی‬ ‫اظ‬ ‫فتَگطاهتطی‬ ‌ ُ‫وَتب‬ ‫ثطز‬ ‫ضلَهی‬ ‫ؾیس‬ ‫ؾزبزی‬ ‫یَؾف‬ The Proposed Algorithm for Modelling of Ancient Monuments and Cultural Heritage by using of Hyperspectral Images Data and Digital Terrestrial Photogrammetry

Seyed Sajjadi
2018 FACULTY OF GEODESY AND GEOMATICS ENGINEERING Journal of Geospatial Information Technology   unpublished
Geographical Information System (GIS) represent a highly relevant branch of information technology. GIS support the geospatial data import from a variety of sources, including imagery. An appropriate environment for providing the spatial information needed by architects working with historic buildings and archaeologists might be soft-copy photogrammetry coupled with, or linked to, GIS, forming an Archaeological/Architectural Information System (A/AIS). A reason for this relativity is simplicity
more » ... ivity is simplicity of digital photogrammetry procedures, widespread knowledge and understanding of certain off-the-shelf GIS packages and the scarcity of personnel and equipment capable of performing hardcopy photogrammetric tasks.
fatcat:fpoz4rhnt5c7nganqukk67nfyi