UZUN KEMİK EPİFİzİEL OSSİFİKASYON MERKEZLERİNİN SONOGRAFİK DEGERLENDİRİLMESİNİN

A Gelişim, Akibindeki Yeri, Fuat Demirci, Mustafa Ali, Sadiye Eren, Mehmet Uludogan, Bingül Arp, Muzafferuçarer, Aytuğ Kolonkaya
1994 unpublished
Prenatal sonografi il e epifiziel ossifikasyon merkezlerinin değerlendirilmes inin , standart fetal biometrik parametrelerin yeterlil i ğ inin azaldı ğ ı üçüncü trimesterde gestasyonel yaş tespitinde ya rdımcı bir kriter olabil eceğ i ileri s ürülmü ştür. Fetal geliş i mde somatik geliş i mden çok gestasyonel yaş yönünü yan sı tan alternatif bir indeksin saptanması hiç kuşkusuz yararlı o l acaktır. Daha önce bildirilmiş olan sonagrafik bulguları test etmek ve ossifıkasyon merkezlerini görülme
more » ... kezlerini görülme za manı ile boyu tl arının somatik gelişim le ilişkis i karşı l aş tırılmak amacı ile 57 normal gebe prospektif olarak değerl endirildi. Distal femoral epifiz (OFE); 33. gestasyonel haftada fe tüslerin %82'sinde, 35. gestasyonel haftada %94'ünde görüldü. Proksimal tibial epifiz (PTE); 35. gestasyonel haftada fetüsl erin %63,38. gestasyonel haftada % 73'ünde görüldü . Proksimal humeral epifiz (PHE) 38. gestasyonel haftada fetü slerin % i 2'sinde izlendi. Ossifikasyon merkezlerinin boyutlarının gestasyonel yaş ta n çok doğum ağ ırlı ğ ı ile daha yak ın ili şki li olarak lineer büyüdüğü tespit edildi (Doğum ağırlığı, r=O.75; p<O.OOOO i ve gestasyonel yaş r=OA i ; p<O.OOO I). Sonuçta fetal diz ve omuz bölgesinde epifiziel ossifikasyon merkezlerin amenatal görülmesi ve ölçü lmesinin üçüncü trimesterde feta l maturasyonun değerlendirilmesinde ya rarlı o l acağını görüşüne varıldı. THE V ALUE OF UL TRASONOGRAPHIC EV ALUA TION OF EPIPHYSEAL OSSIFICA TION CENTERS IN FET AL GROWTH Previous reports document Ihat prenatal sonographic evalualion of the epiphyseal ossilicalion centers can be used as independent markers for estimation of gesıalional age during Ihe Ihird trimester, a period in which sı and ard felal biomeıric estimates of geslational age are least accurate. The identilication of alternative indexes of fetal development less dep en den i on somatic growth but reflecting gestational age would be quite useful. We performed a prospeclive study to verify these previous sonographic reports and to investigate the possible r elationship between somatic growth and appearance time or size of the ossilication centers in 57 normal pregnant women. The distal femoral epiphysis (DFE) observed in 82% of fetuses at 33 weeks and in 94% of fetuses at 35 weeks of gestation. Proximal tibial epiphysis (PTE) observed in 63% of fetuses al 35 week s, in 73% of fetuses at 38 weeks of gestalion proximal humeral epiphysis (PHE) observed in 12% feluses at 38 weeks, in 52 % offetuses a t ~40 weeks ofgestation. Measurements of the ossilication centers show that its size increases linearlyand the relationship was related more closely to the birlh weights of the fetuses than to their gestational age (r=0.75, p<O.OOOOl and r =0.41, p<O.OOOl respectively). These data suggest thal antenatal visualization and measurement of the epiphyseal ossilication cenlers of the fetal knee and shoulder may help in evaluating fetal maturity during the third trimesler. İlerleyen gestasyonel yaş ile fetal gelişimdeki genetiğe bağlı biyolojik farklılıkların belirginleşmesi, 3. trimesterde standart biometrik parametrelere dayanan gestasyonel yaş tahmininde 2-3 haftalık yanılgı riskini ortaya çıka rır. Sonografi tekniğinin ge-!işiminden önce fetal maturasyonun tespiti genelde sekonder bir ossifikasyon merkezi olan distal femoral epifizin (DFE) radyolojik olarak tespitine dayanmaktaydı (l). 19B3'de Chinn ve ark. (2) ile eş zamanlı olarak Mc Leary ve Kuhns (B), sonografi ile ossifikasyon merkezlerinin radyolojiye göre çok daha erken d önemde görüntülenebileceği ve görülme za-• Bıı ça lış ma XI. Jilleko-paloloji Koııgres iııı le tebliğ j~lliIlIIiştir. 16-18 Mayıs 1994, islm/lıııf ı Zeynep K.ı nlil Kndın ve Çocuk Ha stalıkları Ha s tanesi K;ıdın Hastalı k la rı ve Doğum Klini ğ i B..ışa s i s tanı 2 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Ha stalıkları H<1 stanesi Kad ın H as talık ları ve Doğum Klini ği Uzmanı 3 Zeynep Kamil K.ıdın ve Çocuk Hastalık ları Hastanes i Kadın Ha s ta l ık· ları ve Doğum Klini ği Şe f Muavin i 4 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hast<ılıkları Hastanesi Kad ın Ha s talık· l arı ve Doğu m Klini ği Asi s t anı manlarının ilerleyen gestasyonel yaş ile ilişkili olduğunu ortaya koydular. Takiben, Mahony (7) ve Goldstein (4) yap tıkla rı ça lışmalarda bu bulguları doğrulayarak genelde 33. gestasyonel haftada görülmeye başla nan distal femoral epifiz (DFE), 35. ges tasyonel haftada görülmeye başlanan proksimal tibial epifiz (PTE) ve 3B . gestasyonel haftada görülmeye başlanan proksimal humeral epifiz'in (PHE) üçüncü trimesterde standart biometrik parametreler ile tespit edilen gestasyonel yaş taki yanılgı p ayının azaltılmasında kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca ossifikasyon merkezlerinin görülmesi yanında boyutlarının da gestasyonel yaş ile ilişkili olduğuna dikkat çekmi şlerdir. Ancak bu ça lışma l a rdan farklı olarak Gentili (3) ve Zilianti (lO), büyüme geriliğ i olan fetüslerde ossifikasyon merkezlerinin görülme za manının gecikebileceği ni ileri sürmüşlerdir. çalışmamızda gestasyonel yaşı güvenilir olarak belirlenmiş 57 olguda 33. gestasyonel haftadan itibaren prospektif olarak ossifikasyon merkezlerinin görülme za manı ve boyutlarınm gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı ile ilişkisi araştırıldı.
fatcat:oktike7htje2ja25lybb5sfvfm