Aqua Tower w Chicago-nieenergooszczędny ekologiczny wieżowiec (ikona modernistycznej architektury)

Jerzy Szołomicki, Piotr Berkowski, Zakład Fizyki Budowli, Komputerowych Projektowania
2016 Budownictwo i Architektura   unpublished
Streszczenie: W artykule przedstawiono elementy analizy architektonicznej i kon-strukcyjnej "ekologicznego" wieżowca Aqua Tower w Chicago-ikony architektury moder-nistycznej. Myślą przewodnią opracowania koncepcji budynku Aqua Tower było stworze-nie budynku ekologicznego o oryginalnej formie, pełniącego funkcję hotelowo-mieszkalną. Chicagowski wieżowiec został wyposażony w nieregularnie rozmieszczone balkony, two-rzące "powłokę" pokrywającą prostopadłościenną bryłę główną. Zaprojektowany
more » ... budynku znacząco zmniejsza jego podatność i niedostateczne tłumienie drgań, spowodowa-ne oddziaływaniem wiatru, które jest charakterystyczne dla budynków wysokich. W części pierwszej artykułu przeanalizowano różne formy geometryczne współczesnych budynków wysokich. Następnie scharakteryzowano wieżowiec Aqua Tower pod względem architekto-nicznym i konstrukcyjnym, biorąc pod uwagę oddziaływanie wiatru oraz aspekt ekologicz-no-energooszczędny. Budynek Aqua Tower jest zadziwiającym dziełem, pokazującym jak można kreatywnie zastosować beton, żeby uzyskać wybitną architekturę i wytrzymałą konstrukcję. W wieżowcu wykorzystano cały zestaw proekologicznych rozwiązań, do których należą między innymi system magazynowania wody deszczowej oraz energoosz-czędne oświetlenie. Roślinność umieszczona pomiędzy wyraźnie zaznaczonymi poziomymi podziałami elewacyjnymi sprawia wrażenie silnego sprzężenia tak kontrastujących ze sobą betonu i zieleni. Roślinny taras dachowy na trójkondygnacyjnym podium tworzy obraz "geometrycznego naturalizmu", który nie tylko daje efekt estetyczny, ale także pozwala obniżyć temperaturę otoczenia.
fatcat:jsw6pn2qfnfivota2b74apmnuu