Data Transmission System of Rotating Electric Field Mill Network Using Microcontroller and GSM Module

Zainuddin Nawawi, Muhammad Abu Bakar Sidik, Mook Boon Kean, Hussein Ahmad, Zolkafle Buntat, Noor Azlinda Ahmad, Muhammad 'Irfan Jambak
2013 Jurnal Teknologi  
Lightning is an environmental phenomena that cause many fatalities and property destructions in Malaysia since the country is located in the high isokeraunic area. To reduce the fatalities an alert system should be developed. The alert system can consist of several Rotating Electric Field Mill sensors which are installed in spread. Data from the sensors must be gathered in a data centre building for observation, analysis, and triggering an alert signal. Therefore, the objective of this work is
more » ... o develop a data transmission system by using a wireless method. The wireless data transmission system consists of a microcontroller, voltage divider, and GSM module. Hardware and software development is carried out to achieve the objective. Furthermore, to test the transmission system a function generator is connected to the analog digital converter input of the microcontroller. By varying the magnitude of the function generator output an observation on data transmission is carried out. It is found that the magnitude of receiving data which is displayed on the website is exactly the same with the sent data. In here in lab wireless data transmission system devices and a website to observe the transmitted data from Rotating Electric Field Mill sensors has been successfully developed. Abstrak Kilat adalah fenomena alam sekitar yang menyebabkan banyak kematian dan kemusnahan harta benda di Malaysia memandangkan negara ini terletak di kawasan isokeraunic tinggi. Untuk mengurangkan kadar kematian satu sistem amaran harus dibangunkan. Sistem amaran boleh terdiri daripada beberapa pengesan Rotating Electric Field Mill yang dipasang secara tersebar. Data dari sensor mesti berkumpul di sebuah bangunan pusat data untuk pemerhatian, analisis, dan mencetuskan isyarat amaran. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk membangunkan satu sistem penghantaran data dengan menggunakan kaedah wayarles. Sistem penghantaran data wayarles terdiri daripada pengawal mikro, pembahagi voltan, dan modul GSM. Peranti keras dan pembangunan perisian dijalankan untuk mencapai matlamat tersebut. Selanjutnya, untuk menguji sistem penghantaran sebuah penjana fungsi disambungkan kepada analog input penukar digital pengawal mikro. Dengan mengubah magnitud pada keluaran penjana fungsi pemerhatian penghantaran data dijalankan. Ia didapati bahawa magnitud data yang dipaparkan di laman web adalah sama dengan data yang dihantar. Di sini di dalam makmal peranti sistem penghantaran data secara wayarles dan laman web untuk memerhatikan data yang dihantar dari Rotating Electric Field Mill sensor telah berjaya dibangunkan. Kata kunci: Kilat; medan elektromagnet; rangkaian sensor wayarles
doi:10.11113/jt.v64.2110 fatcat:7n7k5bxgbzhy3m7k2ajksm6i6m