МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КАФЕДРАЛЬНИХ СОБОРІВ ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

Ганна АКРІДІНА
2020 Humanities science current issues  
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 1, 2020 16 Мистецтвознавство УДК 247.5 Ганна АКРІДІНА, orcid.org/0000-0003-0004-8824 аспірантка кафедри образотворчого мистецтва ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна) sokol.olga.43@ukr.net МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КАФЕДРАЛЬНИХ СОБОРІВ ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У публікації досліджено формування і сучасний стан монументально-декоративного оздоблення головних храмів Одеської
more » ... мів Одеської єпархії: Спасо-Преображенського кафедрального собору, зруйнованого у 1936 р. і відтвореного у 1999-2010 рр., Свято-Успенського собору, який є кафедральним із 1932 р. Розгляд оздоблення соборів у контексті світової християнської художньої спадщини дозволяє виявити його особливості та створити цілісне сприйняття церковного мистецтва півдня України. У статті зібрано документальний матеріал з історії, реконструкції та реставрації, із сучасного оздоблення соборів. Досліджено стилістичні особливості архітектури у взаємозв'язку із характером сакральних творів і монументального декору. Проаналізовано загальні принципи розміщення зображень у соборах у зв'язку з темами їх освячення. Надано короткий опис розташування сюжетів. Розглянуто особливості композицій стінопису, встановлено аналоги із творами світового релігійного мистецтва. Виявлено особливості стилю, колориту, досліджено матеріали та техніку виконання. Проведено аналіз орнаментального декору інтер'єрів кафедральних соборів і встановлено їх роль у формуванні цілісного сакрального простору. Наведено приклади зі світового церковного мистецтва, які служили орієнтиром для художників. Розглянуто структурні, декоративні характеристики іконостасів. Через вивчення монументально-декоративного оздоблення верхніх храмів кафедральних соборів Одеси висвітлено тенденції у церковному мистецтві другої половини XX і XXI ст., заснованому на традиціях сакральних творів XIX ст. Оздоблення соборів характеризується стилістичною різноманітністю й об'єднанням традицій різних епох. Для вивчення теми дослідження використано компаративний, іконологічний, іконографічний методи й образно-стилістичний підхід. Ключові слова: стінопис храмів, монументально-декоративне мистецтво, іконостас, кафедральний собор, стиль, канон, академізм. The formation and current state of the monumental decoration of Odessa diocese main temples: the Transfiguration cathedral destroyed in 1936 and rebuilt at 1999-2010, the Holy Dormition temple, which has been a cathedral since 1932, are examined in the publication. The consideration of the cathedrals' decoration in the context of the world Christian artistic heritage allows identifying its features and creating a holistic perception of the religious art in southern Ukraine. The article collects the documentary material on the history, reconstruction, restoration and the actual decoration of the cathedrals. The architecture' stylistic features in relation to the sacred images and monumental decor are examined. The general principles of the images' placement in the cathedrals in the connection with the themes of their consecration are analyzed. The peculiarities of the murals are considered; analogues with works of world religious art are established. The peculiarities of style and colour are revealed; the materials and technique are investigated. The analysis of the ornamental decor of the cathedrals' interiors is carried out and their role in the formation of the sacred space is established. The examples from the world church art that served as artists' guide are given. Structural, decorative characteristics of the iconostasis are considered. The study of the monumental decoration of the cathedrals' upper temples highlight the trends in church art of the second half of XX and XXI centuries, which is based on the traditions of the XIX century. The cathedrals' decoration is characterized by stylistic diversity and unification of the traditions of different epochs. The comparative, iconological, iconographic methods, the descriptive-stylistic approach are used in the research.
doi:10.24919/2308-4863.1/30.212190 fatcat:ywesjgiykbgkjpn3dgp5e33izu