Dotacje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe

Justyna Orlikowska
2016 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu  
Streszczenie. W artykule zostały poddane analizie zagadnienia prawne dotyczące dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły i placówki oświatowe. Autorka przedstawiła procedury zakładania niepublicznych szkół i placówek oświatowych, przedstawiła konstrukcję dotacji oświatowej, wyjaśniła wybrane pojęcia i zagadnienia dotyczące jednostek oświaty oraz zaprezentowała orzecznictwo w sprawach o dotacje. W artykule zaprezentowano wybrane
more » ... nia SN i NSA w sporach o dotacje. Słowa kluczowe: dotacje oświatowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego; niepubliczne szkoły i placówki oświatowe; właściwość sądów w sporach o dotacje oświatowe. Abstract. This article aims to analyze the educational grants from budget of local government. Author presented procedures about establish private schools and Justyna Orlikowska 76 educational institutions and explained selected concepts about units of education. The article presents selected judgment from SN and NSA in disputes about grants for private schools. Keywords: educational grants from the budget of local government, private schools and educational institutions, jurisdiction in matters of educational grants.
doi:10.12775/pbps.2016.005 fatcat:s2sa6pwhyffdzfnu6unnhlsblu