بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه‏رست های دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)

حمید رضا خزاعی, احمد نظامی, احسان عیشی رضایی, امیرحسین سعیدنژاد, فرزین پورامیر
2012 Būm/shināsī-i kishāvarzī  
مواد هیومیکی بعنوان بخش فعال مواد آلی موجود در خاک باعث بهبود جوانه زنی، استقرار دانه‏رست و رشد گیاه می‏شوند. به منظور بررسی تأثیر پیش‏ تیمار اسید هیومیک و اسید فلوویک در غلظت‏های مختلف بر خصوصیات مربوط به جوانه‏زنی و رشد دانه‏رست دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)، مطالعه‏ای در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به صورت فاکتوریل (2×2×4) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور‏های مورد مطالعه شامل غلظت کاربرد پیش تیمار در چهار سطح
more » ... (صفر، 10، 50 و 250 میلی لیتر بر لیتر)، دو نوع پیش تیمار (اسید هیومیک و اسید فلوویک) و دو رقم ترتیکاله (ET 79-17 و ET 89-15) بودند. بذور در تمام تیمارها به صد درصد جوانه زنی رسیدند. بر اساس نتایج حاصله بیشترین سرعت جوانه‏زنی، طول ساقه‏چه و ریشه‏اولیه، وزن خشک ساقه‏چه و ریشه ‏اولیه و وزن خشک دانه‏رست در تیمار‏های با غلظت متوسط پیش تیمار (50 میلی لیتر بر لیتر)، پیش تیمار اسید فلوویک و رقم ET 89-15 بدست آمد. بطور کلی، پیش تیمار با اسید هیومیک نیز باعث بهبود معنی‏دار در خصوصیات جوانه‏زنی و دانه‏رست‏های ارقام مختلف تریتیکاله نسبت به شاهد شد.
doi:10.22067/jag.v4i4.17801 doaj:a29b5b6ef0444285959e658a7a749c32 fatcat:dn55agui2rcb7jjbd443qbuocy