Sytuacja gospodarcza Polski a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Anna Misztal
2015 Gospodarka w praktyce i teorii/ Economy in Practice and Theory  
This article aims to present the influence of socio-economic situation in Poland on the development of small and medium-sized enterprises. SME development is determinated by the external environment and internal inherent in the organization and its management system. The macroeconomic factors have an important impact on the development of SMEs. The starting point for the statistical analysis is to discuss theoretical issues related to the impact of the environment on the development of the SME
more » ... ector. The rest of the work will be devoted to discussing the basic indicators which determine the economic situation of the Polish Republic and evaluation of the development of the SME sector. The final consideration will be devoted to statistical regression analysis, the impact of selected macroeconomic indicators of the financial performance of the SME sector. Wstęp Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw determinowany jest przez szereg czynników związanych z samym przedsiębiorcą i jego umiejętnościami, zasobami majątkowymi i sposobem zarządzania nimi oraz wpływem otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Otoczenie to określane w literaturze przedmiotu mianem otoczenia dalszego (makrootoczenia) oraz otoczenia bliższego (mikrootoczenia) ma decydujący wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na swoją elastyczność oraz umiejętność wychwycenia sygnałów o zmieniającej się sytuacji gospodarczej posiadają zdolność do szybkiego * Doktorant, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
doi:10.18778/1429-3730.40.04 fatcat:7hmwlfs6dbd3tefqornpvl2kqq