sj-pdf-1-chl-10.1177_1747519820979967 – Supplemental material for Triterpenoids with α-glucosidase inhibitory activities from the roots of Codonopsis pilosula var. modesta

Bing Li, Ru-Yue Wang, Ye Zhao, Yi-Fan Yu, Zhan-Xin Zhang, Fang-Di Hu, Kun Gao, Dong-Qing Fei
2020 Figshare  
Supplemental material, sj-pdf-1-chl-10.1177_1747519820979967 for Triterpenoids with α-glucosidase inhibitory activities from the roots of Codonopsis pilosula var. modesta by Bing Li, Ru-Yue Wang, Ye Zhao, Yi-Fan Yu, Zhan-Xin Zhang, Fang-Di Hu, Kun Gao and Dong-Qing Fei in Journal of Chemical Research
doi:10.25384/sage.13435535.v1 fatcat:6jzbzlwccfbevmiqnwwkglmtue