Processing and functional properties of the containers prepared by blowing extrusion in variable processing conditions, and evaluation of yield and quality of the process
Wlasciwosci przetworcze i uzytkowe pojemnikow wytwarzanych w procesie wytlaczania z rozdmuchiwaniem w zmiennych warunkach przetworstwa – ocena wydajnosci i jakosci procesu

KAROL PEPLINSKI, MAREK BIELINSKI
2009 Polimery  
Streszczenie -Scharakteryzowano proces przetwórczy polegaj¹cy na wyt³aczaniu z rozdmuchiwaniem nieswobodnym (w formie). Metod¹ t¹ wytwarzano pojemniki z bimodalnego PE-HD stosuj¹c rozmaite warunki przetwórstwa, tj. zmienn¹ temperaturê (Tm) i grubooeae (gw) wê¿a wyt³aczanego tworzywa oraz cioenienie rozdmuchiwania (pb). Oceny w³aoeciwooeci u¿ytkowych uzyskanych wytworów a tak¿e jakooeci i wydajnooeci procesu dokonano na podstawie wyznaczonego skurczu przetwórczego pojemnika, jego w³aoeciwooeci
more » ... chanicznych jak równie¿ miary odwzorowania powierzchni oecianki gniazda formy (chropowatooeci). Jako wyznacznik tej oceny zaproponowano zestaw odpowiednich wskaŸników; ilooeciowe zale¿nooeci wybranych wskaŸników od ww. warunków przetwórstwa przedstawiono w postaci równañ. S³owa kluczowe: wyt³aczanie z rozdmuchiwaniem, warunki przetwórstwa, skurcz przetwórczy, parametr chropowatooeci, pojemniki, w³aoeciwooeci mechaniczne, wydajnooeae i jakooeae procesu, wskaŸniki oceny. Summary -The process of blowing extrusion has been characterized ( Fig. 1, 2, 4, 9) . The containers made of bimodal PE-HD were prepared in this way at variable processing conditions i.e. variable temperature (Tm), polymer parison thickness (gw) and different blowing pressure (pb). Functional properties of the products obtained as well as the quality and yield of the process were evaluated on the basis of processing shrinkage (Fig. 3, 8) , mechanical properties of the products (Fig. 5) and on the measure of mapping of mold cavity wall surface (surface roughness) (Fig. 6, 7) . The set of the proper indices has been proposed as a measure of this evaluation. Qualitative dependence of selected indices on the processing conditions is given in equations (Table 1 ). **) Artyku³ zawiera treoeae wyst¹pienia prezentowanego na XIII Profesorskich Warsztatach Naukowych "Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", Lublin, 8-11 czerwca 2008 r.
doi:10.14314/polimery.2009.448 fatcat:zuvgnznwnvdsvhevijrmfgujde