A COMPRAVENDA DE TERRAS RÚSTICAS NAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO DE GALICIA: OS TRAZOS DUN NOVO MAPA SOBRE UN VELLO PRECEPTO

María José ENRÍQUEZ GARCÍA, Eduardo José CORBELLE RICO
2016 Revista Galega de Economía  
Os mercados son un instrumento clásico de distribución dos dereitos de propiedade. Nonobstante, nas zonas de alta fragmentación da propiedade tamén se avalía a súa eficienciacomo instrumento de reorganización parcelaria. En Galicia, esta diagnose non se abordounas últimas tres décadas e persiste o precepto de baixa mobilidade. Este traballo debuxa omapa de taxas de transferencia e prezos de compravenda a nivel concello e parroquia paraas zonas declaradas pola Lei 7/2007 como zonas de especial
more » ... terese agrario de Galicia noperíodo 2008-2011. O precepto de baixa mobilidade matízase pola diversidade de valoresterritoriais e por unha marcada relación inversa entre a taxa de transferencia e o prezo. Seben a mobilidade de terras é baixa cando se mide en termos de superficie, non é talrespecto do número de parcelas. En determinadas áreas, o mercado non só se articulaentorno a superficies agrarias senón que tamén se mobiliza superficie sen uso agrarioactual. O tamaño da parcela, a copropiedade e, especialmente o absentismo, soncaracterísticas do parcelario que condicionan o volume e prezo das transaccións. Porúltimo, a diagnose espazo-temporal do mercado esixe considerar a compravenda enrelación a outros mecanismos de mobilidade (arrendamento, parcería, cesións...)
doi:10.15304/rge.25.1.3662 fatcat:pe3xswltmrfmnlpl72a7fsbh2a