The effect of web 2.0 technology in the training processes: the sample of vocational school of Çanakkale social sciences

Dilek Kekec Morkoc, Cumhur Erdonmez
2015 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi  
ÖZ Öğretim alanında kullanılan metodolojilerin çağımızın vazgeçilmez bir tutkusu haline gelen teknolojinin hızına paralel gelişimi ile birlikte tek yönlü iletişim süreci olan Web 1.0 yerine, içeriğin değiştirilebildiği, geliştirilebildiği Web 2.0 kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde birçok sosyal ağ sitesi ortaya çıkmış ve bu sosyal ağların kullanımı özellikle genç kullanıcılar arasında hızla artış göstermeye başlamıştır. Web 2.0 uygulamaları her türlü bilgiyi ve öğretim içeriğini kolay ve
more » ... iğini kolay ve hızlı ulaşılabilir bir platforma taşıyabilmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı (bahar) II. yarıyılında, tüm programlarda 1. ve 2. sınıfı okumakta olan 1140 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Bu ana kitleden ulaşılabilen 651 kişilik bir örneklem (%57) oluşturulmuş ve araştırmaya katılımları sağlanmıştır. Çalışmada Akıncı-Vural ve Bat'ın 'sosyal medya kullanım bilgileri detaylandırılarak hangi sosyal ağları kullandıkları ve kullanım alışkanlıklarını' saptanmaya yönelik anket çalışmaları ile Onyebuchi tarafından hazırlanan 'sosyal medyanın öğrenim ve öğretim süreçlerine etkisini belirleme anketi' referans alınmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerinin bilgi iletişim teknolojilerinden internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını, sosyal medya bilgi düzeylerinin saptanması ve üniversite düzeyindeki eğitim süreçlerinde sosyal medyanın kullanımının etkinliği ve faydalanılabilirliğinin tespiti amaçlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Web 2.0, Sosyal ağ, Eğitim, Meslek yüksekokulları ABSTRA CT Instead of Web 1.0, which is one-way communication process of the methodologies used in teaching together with the pace of technology, which has become an indispensable passion of our age in accordance with the parallel development, Web 2.0, the content of which can be changed and developed, has started to be used. Today, many social networking sites have emerged and the use of these social Networks, especially among younger users, have began to increase rapidly. Th e Web 2.0 applications are able to carry all kinds of information and training content to an easily and quickly accessible platform. Th e use of Web 2.0 technology field is rapidly expanding day by day. In the light of studies carried out, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Vocational School of Social Sciences have registered 1140 students majoring in the 1st and 2nd grades of all programs in 2013-2014 academic year (spring) II. semester. A sample of 651 persons (57%) from this main mass accessed has been formed and provided their participations in the research. In this study, by being detailed Akıncı-Vural and Bat's 'social media usage ınformation, a survey study to be determined what social networks they use and their usage habits' and also, a survey purposed specifying the 'eff ects of the social media to learning and teaching process' carried out by Onyebuchi in 2009 has been taken as reference. In this study, through information and communication technologies, the students' internet and social media usage habits, the determination of their social media level of knowledge and the determination of the eff ectiveness and credibility of the use of social media in their educational processes at university-level have been intended.
doi:10.5961/jhes.2015.135 fatcat:4ig46vu46jfhbnjaty544gduf4