A Novel Method for Resource Efficient Security Service Chain Embedding Oriented to Cloud Datacenter Networks

Wenxin Qiao, Yicen Liu, Leiping Xi, Xi Li, Zhiwei Li, Donghao Zhao, Yu Lu
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3082644 fatcat:7epogrmkdfewzaqwu4zo7wbujy