29a-ZE-1 Magento-optical Properties of Cd_<1-x>Mn_XSe Quantum Dots
29a-ZE-1 Cd_<1-x>Mn_xSeの量子ドットの磁気発光特性

K. Takabayashi, K. Yui, K. Shibata, I. Souma, J.X. Shen, J.X. Shen, Y. Oka
1999 Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan (Nihon Butsuri Gakkai koen gaiyoshu)  
doi:10.11316/jpsgaiyo.54.1.2.0_145_4 fatcat:7hutuevxifaevanoz2puh3fofi