Samfunnsoppdrag i forvitring?

Hendrik Storstein Spilker, Magnus Kongshaug Johannessen, Ewa Morsund
2020 Norsk Medietidsskrift  
Sammendrag Denne artikkelen er et bidrag til studiet av allmennkringkasternes endrete rolle og posisjon i det nye tv-landskapet. Gjennom sendeflateanalyse/grensesnittsanalyse sammenlignes programlegging og sjangermangfold hos allmennkringkasterne NRK og TV2 på lineaer-tv og strømme-tv. Studien viser at kringkasterne har etablert en klar arbeidsdeling mellom lineaertilbudet og strømmetilbudet. De lineaere kanalene er i større grad preget av samfunnsorientering og underholdning, mens på
more » ... , mens på strømmeplattformene dominerer fiksjonsstoff. Det er også en nedprioritering av kultur, undervisingsstoff og innhold for barn på strømmeplattformene. Funnene diskuteres opp mot spenninger og motsetninger i formuleringene av kringkasternes samfunnsoppdrag. Det argumenteres for at tolkningene som dagens praksiser representerer, er problematiske på flere nivåer, og en både tydeligere regulering og mer ambisiøs praktisering av samfunnsoppdragsforpliktelsene etterlyses. Abstract This paper contributes to research on the changing role and position of traditional public service broadcasters within the TV landscape. We examine scheduling of both linear TV and streaming TV to compare programming techniques and genre diversity in Norway's two public service broadcasters, NRK and TV2. The study identifies a clear division of labor between linear TV and streaming TV. The linear channels are characterized to a greater extent by the genres of current affairs and entertainment, while fiction dominates streaming platforms. They are also marked by an underprioritizing of culture, educational content and content for children. The findings are discussed against tensions and contradictions in the formulations of broadcasters' public missions. It is argued that the interpretations that Årgang 107, nr. 4-2020, s. 1-18 ISSN online: 0805-9535
doi:10.18261/issn.0805-9535-2020-04-03 fatcat:ynxw7swiebgctmxsvcavh5r4m4