SOCIOLOŠKA ANALIZA JAVNOG MIŠLJENJA ŽITELJA PRIOBALNOG PODRUČJA ZA PROJEKT ZAŠTITE I OBNOVE PRIOBALNIH ŠUMA SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE COASTAL PEOPLE'S OPINION ON REFORESTATION AND FOREST PROTECTION PLAN

Josip Biskup, Vend Vondra
unpublished
SAŽETAK: Osnovni cilj istraživanja bio je ustanoviti društveni značaj Pro­ jekta rekonstrukcije i zaštite obalnih šuma. Pri istraživanju primijenjen je raz­ mjerni stratificirani slučajni uzorak sastavljen od 280 ispitanika. Ispitanici su bili sa senjskog, zadarskog, šibensko-splitskog i dubrovačkog područja. Na svakom području ispitivanjima je obuhvaćen podjednak broj zemljoposjedni­ ka, turističkih djelatnika, stočara i ostalih građana. Rezultati sadrže: (1) so­ cioekonomske uvjete i status
more » ... e uvjete i status ispitanika, (2) mišljenje i stavove pučanstva o ko­ rištenju spaljenih i degradiranih površina, (3) stajališta prema vrstama drve­ ća i tipovima šuma, (4) analizu problema šumskih požara, (5) procjenu pro­ blema privatnih šumovlasnika, (6) procjene pozitivnog i negativnog stava lo­ kalnog stanovništva prema akciji pošumljavanja te njihove sugestije. Posti­ gnuti rezultati omogućuju implementaciju i realizaciju Projekta rekonstrukci­ je i zaštite obalnih šuma. Svjetskoj banci, mogućem investitoru, predana je di­ jagnostička studija izrađena prema kriterijima FAO-a. Time je ispunjen jedan od zahtjeva Svjetske banke u procesu traženja kredita za obnovu i razvoj u ratu uništenih gospodarstava. KIj u č n e r ij e č i: sociološka analiza, javno mišljenje, priobalno stanov­ ništvo, pošumljavanje i zaštita UVOD-Introduction Uska povijesna povezanost ljudskog društva sa šu­ mom u svim njegovim dosadašnjim fazama razvoja pro­ izlazi iz mnogobrojnih koristi koje šuma pruža čovjeku. Iz te povezanosti i isprepletenosti proizašli su mnogi as­ pekti s kojih znanost proučava šumu. Ponekad se radi o šumi kao neobičnoj tvorevini prirode, ponekad kao obje­ ktu postupka društva sa šumom i odnosa prema njoj. * Prof. dr. se. Josip Biskup, Doc. dr. se. Vcncl Vondra, Šumarski fakultet Zagreb Utilizacijski aspekt djelovanja ljudi na šumu u mno­ gim dijelovima svijeta prouzrokovao je poremećaje u biološkoj stabilnosti šume (erozije, poplave, bujični na­ nosi, živi pijesak i goli krš). Sustavnim prosesom ob­ nove degradiranih šuma nastoje se zaustaviti degrada-cijski procesi i sanirati posljedice. Prenapučenost (urbanizacija i turizam) kroz dulje razdoblje razorno djeluje na šume, parkove-na okoliš. Svijest korisnika je na preniskoj razini za sprečavanje degradiranja okoliša. 243
fatcat:afy3uxuvvjh5lii2hjtgp7fezi