MODEL OF STAFFING FORMATION IN THE STATE STATISTICS SERVICE OF UKRAINE
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

V. Gontiuk
2014 Vìsnik. Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu ìmenì Tarasa Ševčenka. Ekonomìka  
А. Вікулова, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПАТЕНТНІ "ПАРАЗИТИ" ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У статті досліджується діяльність патентних тролей в умовах переходу до постіндустріального суспільства. Визначається вплив патентного тролінгу на інноваційний розвиток. Проаналізовано динаміку патентних позовів до найбільших високотехнологічним компаніям світу за останні п'ять років. Значна увага приділяється особливостям патентного тролінгу в Україні. Визначається роль
more » ... тентних тролей у структурі фінансування інноваційної діяльності. Аналізуються світові інструменти боротьби проти патентного тролінгу. Ключові слова: патентний тролінг, інноваційний розвиток, патентні позови. A. Vikulova, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kiev PATENT "PARASITES" OF DEVELOPMENT INNOVATION This paper examines the activities of patent trolls in the transition to a postindustrial society. The paper determined the impact of patent trolling for development innovative. The study analyzes dynamics of patent lawsuits in the largest high-tech companies in the world over the past five years. Considerable attention is paid to the peculiarities of patent trolling in Ukraine. The paper defines the role of patent trolls in the structure of financing innovation and analyses global instruments to combat patent trolling. ; 161: 86-92 УДК 331.005.95/96:061.1 JEL J 01 В. Гонтюк, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Розроблено модель формування кадрового забезпечення організації. Здійснено аналіз стану кадрового забезпечення за статевою і віковою характеристикою, рівнем освіти, стажем роботи, категоріями посад, рівнем підвищення кваліфікації працівників, особливостями руху персоналу та зарахування до кадрового резерву в системі Держкомстату України. Запропоновано заходи з реалізації плану формування кадрового забезпечення Державної служби статистики України. Ключові слова: модель формування кадрового забезпечення, кадрове забезпечення, Державна служба статистики України. © Гонтюк В., 2014 ISSN 1728-2667 ЕКОНОМІКА. 8(161)/2014 ~ 87 ~ В. Гонтюк, асп. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ Разработана модель формирования кадрового обеспечения организации. Осуществлен анализ кадрового обеспечения по половой и возрастной характеристике, уровню образования, стажу работы, категориям должностей, уровню повышения квалификации работников, особенностям движения персонала и зачисления в кадровый резерв в системе Госкомстата Украины. Предложены меры по реализации плана формирования кадрового обеспечения Государственной службы статистики Украины. Ключевые слова: модель формирования кадрового обеспечения, кадровое обеспечение, Государственная служба статистики Украины. The paper developed a model of staffing formation in the organization. Author analyzed the gender, age and education staff characteristics, work experience, job categories, staff training, staff movement and enrollment personnel reserve in the State Statistics Service of Ukraine. This study provides the measures to implement a plan of staffing formation in the State Statistics Service of Ukraine.
doi:10.17721/1728-2667.2014/161-8/20 fatcat:o2jy44uyibfgnbxjwl7ye3wete