Karasinekteki (Musca domestica) Antimikrobiyal Peptidler Salmonella pullorum ile Enfekte Tavuklarda Bağırsak Lactobacillus acidophilus ve Mukozal Epitel Hücrelerini Etkiler
Antimicrobial Peptides in Housefly Larvae (Musca domestica) affect Intestinal Lactobacillus acidophilus and Mucosal Epithelial Cells in Salmonella pullorum-infected Chickens

Zhitao WANG, Jungang WANG, Yongsheng ZHANG, Xudong WANG, Xiaoli ZHANG, Yu LIU, Jifeng XI, Hao TONG, Qiaoli WANG, Bin JIA, Hong SHEN
2017 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
H: Antimicrobial peptides in housefly larvae (Musca domestica) affect intestinal Lactobacillus acidophilus and mucosal epithelial cells in Salmonella pullorum-infected chickens. Abstract Pullorum disease, which is one the most serious intestinal diseases in poultry production, is generally treated by adding antibiotics to the feed of infected chickens. Although antibiotics are generally quite effective against the disease, they can harm small intestinal flora and mucosa. The objective of this
more » ... objective of this experiment was to determine if antimicrobial peptides (AMPs) from housefly (Musca domestica) larvae can be used to treat pullorum disease. The study included AMPs extracted from Salmonella enteric serovar Pullorum-infected larvae as well as non-infected ones (referred to as induced-AMPs and non-induced AMPs, respectively). Tests were then conducted to determine (i) the activity of these AMPs against S. pullorum and (ii) the effects of the AMPs on intestinal Lactobacillus acidophilus and mucosa epithelial cells in S. pullorum-infected chicks. The results showed that S. pullorum-induced AMPs and non-induced AMPs both exhibited antimicrobial activity against S. pullorum. Small intestinal L. acidophilus populations in convalescent chicks that had been treated with induced AMPs showed similar patterns to those in healthy chicks. Induced AMPs also had relatively little effect on the number of mast cells, lymphocyte cells, and goblet cells in the small intestine of convalescent chicks compared with healthy chicks. In contrast, treatment with antibiotics generally reduced the number of all three cell types, especially in the duodenum. In conclusion, AMPs from housefly larvae offer potential for effective treatment of S. pullorum-infected chickens without the harmful side effects of antibiotics. Karasinekteki (Musca domestica) Antimikrobiyal Peptidler Salmonella pullorum ile Enfekte Tavuklarda Bağırsak Lactobacillus acidophilus ve Mukozal Epitel Hücrelerini Etkiler Özet Kanatlı üretiminde en ciddi bağırsak hastalıklarından birine neden olan Pullorum hastalığı genellikle enfekte tavukların yemlerine antibiyotik ilavesi ile tedavi edilir. Antibiyotikler genellikle hastalığa karşı oldukça etkili olmakla birlikte ince bağırsak florasına ve mukozaya zarar vermektedir. Bu çalışmanın amacı; karasinek (Musca domestica) larvasındaki antimikrobiyal peptidlerin (AMP) pullorum hastalığının tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesidir. Çalışmada Salmonella enteric serovar Pullorum-enfekte (indüklenmiş AMP) ve enfekte olmayan (indüklenmemiş AMP) larvalardan ekstrakte edilen AMP kullanıldı. Çalışmada; (i) S. pullorum'a karşı AMP aktivitesi ve (ii) S. pullorum-enfekte civcivlerde bağırsak Lactobacillus acidophilus ve mukoza epitel hücrelerinde AMP etkileri araştırıldı. Elde edilen sonuçlar S. pullorum indüklenmiş AMP ve indüklenmemiş AMP'in her ikisinin de S. pullorum'a karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiğini ortaya koymuştur. İndüklenmiş AMP uygulanarak tedavi edilen civcivlerin ince bağırsak L. acidophilus popülasyonu sağlıklı civcivlerinki ile benzerlik göstermekteydi. İndüklenmiş AMP; tedavi edilen civcivlerin ince bağırsak mast hücre, lenfosit ve goblet hücre sayılarında sağlıklı civcivler ile karşılaştırıldığında göreceli olarak az miktarda etkiye neden oldu. Aksine antibiyotik uygulaması özellikle duodenumda olmak üzere her üç hücre tipi sayısında genellikle düşmeye neden oldu. Sonuç olarak, karasinekten elde edilen AMP S. pullorum ile enfekte tavukların tedavisinde zararlı yan etkileri olmaksızın kullanılabilecek potansiyele sahiptir.
doi:10.9775/kvfd.2016.16901 fatcat:jsa2svwhxzf3jmx2533zm5edm4