Η σχέση της ενδυναμωτικής ηγεσίας με την καινοτόμα εργασιακή συμπεριφορά και ο διαμεσολαβητικός ρόλος της προκλητικής εργασίας στον κλάδο του αυτοκινήτου και της εφοδιαστικής του αλυσίδας

Νικόλαος Εμμανουήλ Κουρλιάτης
2021
Η εργασία αυτή πραγματεύεται το φαινόμενο της ηγεσίας και πιο συγκεκριμένα το φαινόμενο της ενδυναμωτικής ηγεσίας. Σκοπός της εργασίας είναι η εκτενής ανάλυση της εν λόγω ηγεσίας, η διερεύνησή προηγούμενων ερευνών καθώς και η συσχέτιση της με εργασιακούς παράγοντες όπως η προκλητική εργασία και η καινοτόμα εργασιακή συμπεριφορά. Διεξήχθη ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Γίνεται επισήμανση της χρησιμότητας της ενδυναμωτικής ηγεσίας και αναδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σε πρακτικό
more » ... δο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τα δεδομένα του ερωτηματολογίου αντλήθηκαν από 109 εργαζομένους εφοδιαστικής αλυσίδας αυτοκινήτων και after sales ανταλλακτικών αυτοκινήτων ενώ οι εταιρείες που μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια ήταν επτά. Τα συμπεράσματα από την έρευνα επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας, επισημαίνοντας θετική συσχέτιση της ενδυναμωτικής ηγεσίας με την καινοτόμα εργασιακή συμπεριφορά, έχοντας ως διαμεσολαβητικό παράγοντα την προκλητική εργασία. Τέλος γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες πάνω στην εν λόγω εργασία καθώς και πρακτικές προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν θετικά σε οργανισμούς καθώς και αναφορές στους περιορισμούς της έρευνας
doi:10.26262/heal.auth.ir.331740 fatcat:virbz5iy2zgxpjinquk4q6rnxy