Erzurum'un Rus isgaline düsüsünün batı kamuoyundaki yankıları

DİLEK Mehmet Sait;TASKESENLİOĞLU
2011 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi  
Öz Erzurum Vilayeti savunmaya elverişli yapısı ve ana yolların kavşak noktasında bulunması nedeniyle askerî, siyasî ve ticarî açıdan önemli bir konuma sahiptir. Bu durum, bölge üzerinde beklentisi bulunan Çarlık Rusya için Erzurum ve çevresini ana hedef haline getirmekteydi. XIX. yüzyıldan itibaren Erzurum'a yönelen Rus ordusu, I. Dünya Harbi esnasında gerçekleştirdiği yeni taarruz girişimiyle varlığını bölgede yeniden hissettirdi. Bununla beraber, batı basını Kafkasya Cephesi'nde yaşanan sert
more » ... arpışmaları Petrograd-Londra-Paris merkezli kaynaklardan günü gününe takip edip Erzurum'un düşüşünü 1916 yılının en önemli siyasi gelişmelerinden biri olarak algıladı. Bu çalışmada Erzurum Vilayeti'nin 16 Şubat 1916'da Rus işgaline düşüşünün batı kamuoyundaki yankıları dönemin önde gelen gazete ve dergileri vasıtasıyla ele alınacaktır. Abstract Having a structure convenient for defence and being on the crossroads of main routes, Erzurum Province has an important position regarding military, political and economic aspects. This condition made vicinity of Erzurum the main target for Tsarist Russia which had some expectations on the area. The Russian Army, having * Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Đlişkiler Bölümü. * * Okutman, Bayburt Üniversitesi; Doktorant, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. turned towards for Erzurum from 19th century onwards, made its existence felt in the area with the new offensive move during World War I. Nevertheless, western press followed the fierce battles taking place in the Caucasian Front day by day through the sources based in Petrograd-London-Paris and perceived the fall of Erzurum as one of the most significant political incidents in 1916. In this study, the fall of Erzurum to Russian occupation on February 16, 1916 and its reflections in western public opinion will be studied through leading newspapers and journals of that time.
doi:10.1501/tarar_0000000496 fatcat:tipqjy2gczh6rowdof67hrsnpq