FAGFELLEVURDERT A R T I K K E L Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 i asylsaker 1

Elisabeth Av, Stang
2008 unpublished
Det anslås at vi har om lag 20 millioner flyktninger i verden i dag. Om lag halvparten er barn. Til tross for at flyktningbarn kanskje utgjør den mest sårbare barnegruppen i verden, har deres rettsstilling tradisjonelt vaert svak. Flyktningretten synes å vaere et felt som er blitt hengende litt igjen i en utvikling som går mot en økende aksept for barn som rettssub-jekter, barns deltakelse og rettigheter generelt. Det er imidlertid en tendens nå til en økende internasjonal anerkjennelse av barns saerlige behov og stilling som flyktninger.
fatcat:strp5vglbzeu3gw4uhdb4zigti