The word 'dignity' as a means of obtaining and maintaining the electorate in political discourse on the example of the speeches of Prime Minister Beata Szydlo
Leksem "godność" jako użyteczne narzędzie pozyskiwania i utrzymywania elektoratu w dyskursie politycznym na przykładzie wypowiedzi premier Beaty Szydło

Damian Syjczak
2018 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica  
S łowa kluc zowe godność, władza, dyskurs polityczny Abstrak t Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób wykorzystywanie leksemu "godność" może wpływać na pozyskanie oraz utrzymanie elektoratu przez określoną partię polityczną. Na przykładzie wybranych wypowiedzi premier Beaty Szydło z lat 2015-2018 autor analizuje różne konteksty użycia tego leksemu -gospodarcze, społeczne, historyczne -pokazując, że jego przywołanie narzuca jednoznaczny, wyrazisty system wartości. B. Szydło w ten sposób
more » ... ło w ten sposób dyskredytowała również przeciwników politycznych, kreując ich negatywny obraz, a siebie prezentując jako autorytet, który decyduje, komu należy się godność, a komu można ją odebrać. The word 'dignity' as a means of obtaining and maintaining the electorate in political discourse on the example of the speeches of Prime Minister Beata Szydlo Key words dignity, elections, political discourse Abstrac t The aim of the article is to show how the use of lexeme dignity can affect the acquisition and maintenance of the electorate by a political party. On the example of selected statements by ex-Prime Minister Beata Szydlo from 2015-2018, the author analyzes various contexts of use of token dignity, for example: economic, social, historical, showing that they had a specific context and an explicit, distinctive system of values that should be taken by the recipient. At the same time, through the use of the lexeme, Beata Szydlo denied the political opponent, creating in the eyes of the electorate their negative image. The ex-Prime Minister presented herself as an authority, which on the one hand decides who should be given dignity, and who should take it.
doi:10.18276/ap.2018.45-07 fatcat:nbm5xd543jdm5elslu5536xgyy