Informacijsko opismenjavanje korisnika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i Knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku

Mokriš Marendić, Svjetlana, Hasenay, Sanda
2008 Kemija u Industriji  
Uvod KnjiÞnica visokog uèilišta, bez obzira radi li se o središnjoj sveuèilišnoj knjiÞnici opaeeznanstvenog karaktera ili o fakultetskoj knjiÞnici usmjerenoj prema odreðenom znanstvenom, odnosno struènom podruèju, jedan je od najveaeih obrazovnih resursa fakulteta tj. sveuèilišta. Svako sveuèilište, kao i fakultet koji Þeli postiaei visokopozicionirano mjesto u akademskom svijetu uz sebe mora imati modernu i funkcionalnu knjiÞnicu kao oslonac kvalitetnom znanstvenom radu i nastavi u podruèju
more » ... e pokriva. Sve raširenija uporaba informacijske tehnologije u suvremenom društvu, ekspanzija znanja koja je dovela do sve veaee specijalizacije znanja i potrebe za cjeloÞivotnim uèenjem, kvantitativan porast broja studenata i znanstveno-nastavnog osoblja te sve uèestalije promjene nastavnih programa i znanstveno-istraÞivaèkih tema odrazile su se i na poslovanje visokoškolskih ustanova, pa tako i knjiÞnica koje djeluju u njihovu sastavu. U novije vrijeme promjene u akademskom obrazovanju u mnogome se oslanjaju na koncept samostalnog uèenja, koje se suprotstavlja do sada prevladavajuaeem konceptu pouèavanja. Visokoškolske knjiÞnice postaju nezaobilazan oslonac u nastojanjima da se osuvremeni nastava na svim razinama, 1 a prije svega to se oèituje u podršci novim metodama izobrazbe (uèenje na daljinu, problemska nastava, poticanje istra-Þivaèkog duha i rada studenata i dr.) 2 pri èemu i one same trebaju biti spremne (tehnièki i kadrovski) na preoblikovanje svojih usluga. Stoga se pokazuje nuÞnim da knjiÞnice i knjiÞnièari stalno prate promjene, na njih pravodobno reagiraju i predviðaju nove utjecaje iz okruÞenja. Suvremena visokoškolska knjiÞnica ponajprije je usmjerena pru-Þanju usluga korisnicima -studentima i znanstveno-nastavnom osoblju, a posljednjih pedesetak godina sve je veaei pritisak na sveuèilišta i visokoškolske knjiÞnice u njihovu sastavu da odgovaraju na sve mnogobrojnije i sloÞenije zahtjeve iz šireg društvenog okruÞenja. 3 Informacijsko opismenjavanje korisnika usluga sve se više nameaee visokoškolskim knjiÞnicama kao jedan od prioritetnih zadataka. Informacijsko opismenjavanje korisnika u Gradskoj i sveuèilišnoj knjiÞnici i KnjiÞnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku Suvremena visokoškolska knjiÞnica središte je koje osigurava informacijske usluge, ali istodobno uvodi svoje korisnike u informacijsku pismenost. Informacijsko opismenjavanje korisnika obuhvaaea njihovo osposobljavanje da uvide potrebu za odreðenom informacijom -najprimjerenijom i najnovijom, da posjeduju znanja o tome kako informaciju pronaaei, procijeniti i iskoristiti u svrhu rješavanja zadanog problema, dakle osnovni su elementi informacijske pismenosti kritièki odabir, vrednovanje i rješavanje problema. 4 Uloga knjiÞnica je nezaobilazna i pri osposobljavanju korisnika da prilikom traÞenja, procjene i korištenja informacija primjenjuju najsuvremeniju informacijsku tehnologiju, tj. pri podizanju razine njihove raèunalne pismenosti kao sastavnog dijela informacijske pismenosti. Koju razinu informacijske pismenosti je korisnik dosegnuo, knjiÞnièar moÞe najjednostavnije provjeriti: -u izravnom kontaktu s korisnikom, bez obzira dolazi li korisnik u knjiÞnicu potraÞiti neku informaciju ili svoje zahtjeve knjiÞnièaru prosljeðuje elektronièkim putem, ili -provodeaei raznovrsna istraÞivanja. Nakon provedenog ispitivanja, odnosno istraÞivanja moÞe se krenuti u pravilno informacijsko opismenjavanje korisnika kroz koju se rješavaju problemi i nepoznanice. U proteklom se razdoblju u KnjiÞnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku i Gradskoj i sveuèilišnoj knjiÞnici Osijek, na osnovi izravnih kontakata sa studentima, korisnicima knjiÞnica, uoèila potreba za kraaeim oblicima informacijskog opismenjavanja. Kratkim uputama nije namjera od korisnika napraviti informacijskog struènjaka, veae je cilj da se upotreba graðe u knjiÞnici uèini što lakšim i pristupaènijim. 5 556 Iz naših knjiÞnica, Kem. Ind. 57 (12) 556-558 (2008)
doaj:181a0bdc5c574b3c9288b187a6d8455b fatcat:y2ikz2whrjastnoj6eoazn6l2e