Prognostic factors in metastasectomy of lung metastases from colorectal cancer

Bülent Mustafa Yenigün
2015 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
ÖZ Amaç: Bu çalışmada kolorektal kanserlerin akciğer metastazlarında prognostik faktörlerin sağkalıma etkisi araştırıldı. Ça lış ma pla nı: Bu tek merkezli çalışmada kliniğimizde Mart 1998 -Haziran 2011 tarihleri arasında kolorektal kanserin akciğer metastazı nedeni ile metastazektomi uygulanan ve tüm kayıtlarına ulaşılabilen 33 hasta (17 erkek, 16 kadın; ort. yaş 55.6 yıl) retrospektif olarak incelendi. Sağkalım ile ilişkili prognostik faktörler araştırıldı. Bul gu lar: Hastaların medyan
more » ... aların medyan sağkalım süresi 74 ay (dağılım 6-99 ay) iken beş yıllık sağkalım oranı %62 idi. Erkeklerde medyan sağkalım ve bir, üç ve beş yıllık sağkalım oranları 49 ay ve %94, %70 ve %33 iken, kadın hastalarda sırasıyla 92 ay ve %100, %89 ve %89 olarak saptandı (p= 0.001). Torakotomi öncesi ölçülen karsinoembriyonik antijen (CEA) düzeyi 5 ng/mL'nin altında olan hastalarda bir, üç ve beş yıllık sağkalım oranları sırasıyla %100, %89 ve %75 iken, CEA düzeyi 5 ng/mL'nin üzerinde olan hastalarda bu oran sırasıyla %83, %42 ve %0 idi (p= 0.001). So nuç: Akciğerin kolorektal kanser metastazlarında metastazektomi ile sağkalım süresi uzatılabilmekte, ancak prognostik faktörler kesin olarak bilinmemektedir. Çalışma bulgularımız, kadın cinsiyeti ve ameliyat öncesi CEA düzeyi 5 ng/mL'nin altında olan hastaların metastazektomi için daha uygun aday olduğunu düşündürmektedir. Anah tar söz cük ler: Göğüs cerrahisi; kolorektal karsinom; metastazektomi. ABSTRACT Background: This study aims to evaluate prognostic factors on survival in pulmonary metastases of colorectal cancers. Methods: In this single-center study, 33 patients (17 males, 16 females; mean age 55.6 years) who underwent metastasectomy due to lung metastases of colorectal cancer in our clinic between March 1998 and June 2011 were retrospectively analyzed. The prognostic factors associated with survival were investigated. Results:The median survival of the patients was 74 months (range 6 to 99 months) and five-year survival rate was 62%. The median, one, three, and five-year survival rates were 49 months, 94%, 70%, and 33% in males respectively, while the corresponding figures for female patients were 92 months, 100%, 89%, and 89%, respectively (p=0.001). In patients with a pre-thoracotomy carcinoembryonic antigen (CEA) level below 5 ng/mL, one, three and five-year survival rates were 100%, 89%, and 75% respectively, while the corresponding figures for those patients with a CEA level above 5 ng/mL were 83%, 42%, and 0%, respectively (p=0.001). Conclusion:Although metastasectomy is associated with improved survival in lung metastases of colorectal cancer, prognostic factors have not been fully elucidated. Our findings suggest that female gender and a preoperative CEA level below 5 ng/mL are more eligible candidates for metastasectomy.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9815 fatcat:pceoontwgffqvjcbapbt3tfrpi