Symbolics of negation in the Ukrainian linguoculture

Myroslava Bahan
2019 Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï kerìvnih kadrìv kulʹturi ì mistectv  
Культурологія Баган М. П. 102 УДК 130.2+811.161.2'373+392 Баган Мирослава Петрівна© доктор філологічних наук, професор Київського національного лінгвістичного університету ORCID 0000-0002-5436-2934 mtbagan@ukr.net СИМВОЛІКА ЗАПЕРЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ Мета статті -визначити символи, що в традиційній українській лінгвокультурі пов'язані з реалізацією заперечних значень, з'ясувати їхнє походження та функціональний потенціал. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні
more » ... астосуванні міждисциплінарного підходу до вивчення української фразеології та народної обрядовості. Крім загальнонаукових методів аналізу й синтезу, використано культурно-генетичний метод та лінгвістичні: описовий, методи функціонального аналізу та концептуальноідеографічного аналізу. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні символьних позначень заперечного змісту, обґрунтуванні їхньої давності та релевантності в сучасній комунікації. Висновки. Доведено, що заперечні символи -потужна та невід'ємна складова людського спілкування. З'ясовано, що в українській лінгвокультурі символіка заперечення заснована переважно на язичницьких уявленнях давніх слов'ян, їхній вірі в силу природи. Водночас символіка заперечення вписана в світовий контекст, оскільки на її формування істотно вплинуло християнство й традиції європейської культури. Усе це посприяло багатозначності та амбівалентності деяких символів. Ключові слова: символ; заперечення; лінгвокультура; фразеологізм; концепт. Баган Мирослава Петровна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры украинской филологии и славистики Киевского национального лингвистического университета Символика отрицания в украинской лингвокультуре. Цель статьи -определить символы, специализирующиеся в традиционной украинской лингвокультуре на реализации отрицательных значений, выяснить их происхождение и функциональный потенциал. Методология исследования основана на применении междисциплинарного подхода к изучению украинской фразеологии и народной обрядности. Кроме общенаучных методов анализа и синтеза, использован культурно-генетический метод, а также лингвистические: описательный, методы функционального анализа и концептуально-идеографического анализа. Научная новизна исследования заключается в выявлении символьных обозначений отрицательного содержания, обосновании их давности и релевантности в современной коммуникации. Выводы. Доказано, что отрицательные символы -мощная и неотъемлемая составляющая человеческого общения. Установлено, что в украинской лингвокультуре символика отрицания основана преимущественно на языческих представлениях древних славян, их вере в силу природы. В то же время символика возражения вписана в мировой контекст, поскольку на ее формирование существенно повлияло христианство и традиции европейской культуры. Все это способствовало многозначности и амбивалентности некоторых символов. Ключевые слова: символ; отрицание; лингвокультура; фразеологизм; концепт. Bahan Myroslava, Doctor of Sciences (Philology), Professor, Chair of Ukrainian Philology and Slavic Studies, Kyiv National Linguistic University Symbolics of negation in the Ukrainian linguoculture The purpose of the article is to identify symbols that specialize in traditional Ukrainian linguistic culture on the realization of negative meanings, to find out their origin and functional potential. The methodology is based on the application of an interdisciplinary approach to the study of Ukrainian phraseology and folk rituals. In addition to general scientific methods of analysis and synthesis, a cultural-genetic method was used, as well as linguistic methods: descriptive, methods of functional analysis and conceptual-ideographic analysis. The scientific novelty of the research consists in identifying the symbolic designations of negative content, substantiating their prescription and relevance in modern communication. Conclusions. The article proves that symbols of negative meanings are a considerable and integral part of human communication. The research has shown that in Ukrainian linguistic culture the symbolism of negation is based mainly on the pagan ideas of the ancient Slavs, their faith in the power of nature. At the same time, the symbolism of the negation is inscribed in the global context, since its formation was significantly influenced by Christianity and the traditions of European culture. All this contributed to the ambiguity and ambivalence of certain characters.
doi:10.32461/2226-3209.1.2019.166575 fatcat:px6husr2tne4xdfqg7qhdyj5lu