Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi

Mehmet Fatih ACAR, Taptuk Emre ERKOÇ, Bülent YILMAZ
2015 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Özet Ulusal ve uluslararası ekonomilerde finansal aracılık faaliyetlerinin vazgeçilmez unsuru olan bankalar, Türkiye'nin de finansal pazarında önemli roller oynamaktadırlar. Dolayısıyla bankaların etkin ve verimli çalışmaları sadece kendileri için değil aynı zamanda müşterileri ve ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir. Bu çalışmada, Veri Zarflama Analizi yöntemi ile Türkiye'de faaliyet gösteren belirli bankaların etkinlik puanları hesaplanmıştır. Analizlerde girdi olarak bankaların şube
more » ... sı, personel sayısı ve toplam aktifleri, çıktı olarak ise kar ve toplanan mevduat göz önünde bulundurulmuştur. İlgili veriler kurumların 2009-2013 yılları arasındaki bilgilerinden oluşmaktadır. Bankalar sahiplik durumlarına ve işleyişine göre yerli ve yabancı özel bankalar ile kamu ve katılım bankaları olmak üzere dört grupta toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre en etkin banka grubu kamu bankaları olmuştur ve bunu sırasıyla yerli-özel bankalar, katılım bankaları ve yabancı-özel bankalar izlemiştir. Ayrıca çalışmada, etkinlik analizi sonuçları Türkiye ekonomisi açısından değerlendirilmiştir. Abstract Banks are the important part of financial sector in Turkish economy like international ones. Therefore efficiency of banks are important not only for them but also for their customers and national economy. In this study, efficiency scores of some banks in Turkey are calculated with Data Envelopment Analysis. For this research inputs are the number of personnel, the number of branch and total assets; also outputs are profit and total deposits. This information are related with during 2009-2013 period. According to ownership and process, banks are classified as public, domestic-private, foreign-private and participation ones. Results show that the most efficient banking group is public, then domestic-private, participation and foreign-private banking groups, respectively. Additionally, outcomes are discussed in terms of Turkish economy.
doi:10.30803/adusobed.188782 fatcat:nss45wf35bg23aoqqa7y7anhru