RENDERING THE PRAGMATICS OF PROPER NAMESIN TRANSLATION OF UKRAINIAN FAIRY TALES INTO ENGLISH

N. А. Karpenko
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Philology. Social Communications  
Стаття присвячена дослідженню імен персонажів, які виокремлено в українських народних казках. Увагу сфокусовано на онімах, що становлять труднощі під час перекладу англійською, оскільки вони не мають відповідників в англійській мові, тому можуть бути охарактеризовані як безеквівалентна лексика. У дослідженні проаналізовано наявні переклади казок, обґрунтовано доцільність використання конкретних способів перекладу та запропоновано можливі способи перекладу онімів, що забезпечують відтворення
more » ... ють відтворення прагматики оригінальних текстів. Актуальність теми дослідження зумовлюється сучасними тенденціями розвитку міжкультурної комунікації загалом та перекладознавства зокрема. Окрім того, проблема перекладу власних назв та відтворення їх прагматики в іншій мові є такою, що потребує більш детального розроблення з огляду на її складність та брак вичерпних розвідок. Метою дослідження є виявлення способів перекладу онімів в англійському перекладі українських народних казок та обґрунтування доцільності їх використання з огляду на словотвірну мотивацію цих іменників. Визначена мета зумовлює виконання таких завдань: виявлення імен персонажів в українських народних казках; порівняння варіантів перекладу, запропонованих різними перекладачами; визначення найбільш доцільних способів перекладу, що забезпечують відтворення прагматики національно маркованого компонента в англійській мові. Особливу увагу приділено способам словотвору, що були використані для творення онімів. Римування, звуконаслідування є частотними для творення імен персонажів. Зазначаємо, що риси характеру, що приписуються людям і тваринам, та способи пересування мотивували вибір лексичних одиниць для імен персонажів. Наявні переклади власних назв англійською були проаналізовані та порівняні. Результати дослідження свідчать про те, що загалом запропоновані способи перекладу є доцільними. Серед найбільш часто використовуваних слід назвати калькування, підбір аналога та низку граматичних замін. Ключові слова: безеквівалентна лексика, імена персонажів, мова перекладу, оніми, прагматика, способи перекладу.
doi:10.32838/2663-6069/2020.4-3/06 fatcat:qpk3w45wwbhfbh2rtucgovxu4e