PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVOG KAZNENOG ZAKONA

Petar Novoselec, Ana Garačić
unpublished
Budući da je novi Kazneni zakon donio brojne izmjene, kako u općem tako i u posebnom dijelu, suci će se nakon njegova stupanja na snagu gotovo u svakom neriješenom predmetu naći u nedoumici treba li primijeniti stari ili novi zakon. Ista će se teškoća pojaviti i u predmeti-ma u kojima će se postupak pokretati nakon 1. siječnja 2013. a odnosit će se na kaznena djela počinjena prije tog dana, kada će teret pasti na državne odvjetnike, dok će sucima preostati samo da provjere njiho-vo rješenje.
more » ... iho-vo rješenje. Kako je nemoguće predvidjeti sve problematične situacije koje će donijeti praksa, u ovom ćemo radu nastojati anticipirati one koje će se najvjerojatnije pojaviti i ponuditi rješenja ili barem put kojim treba ići da bi se došlo do njih.
fatcat:5mq7iewyg5fj3lcashxdswj4wy