رتبه بندی دانشگاه لایدن2020.pdf

Zohreh Zahedi
2020 Figshare  
جایگاه علمی دانشگا ه های جهان در نظام رتبه بندی لایدن سال 2020
doi:10.6084/m9.figshare.12654197.v3 fatcat:wijezkaamfaejdtoxdir7hkuoi