METODY OBLICZANIA NOŚNOŚCI GRANICZNEJ PALI FUNDAMENTOWYCH 1. Wprowadzenie

Jarosław Rybak
unpublished
Dynamicznie rozwijający się rynek budowlany oraz kurcząca się oferta atrakcyjnych terenów pod zabudowę sprawia, że nowe inwestycje otwierane są na terenach zdegradowa-nych i często uznawanych wcześniej za nienadające się do zabudowy. Powoduje to znaczą-cy rozwój rynku robót geotechnicznych, umożliwiających zagospodarowanie takich działek. W kraju obecnie stosowane są już praktycznie wszystkie nowoczesne technologie geotech-niczne palowania i wzmocnienia podłoża oraz zabezpieczenia głębokich
more » ... pów. Odręb-nym problemem pozostaje przystawalność obowiązujących norm dotyczących projektowa-nia, wykonywania i odbioru robót geotechnicznych do metod i technologii stosowanych w praktyce. Dobrym przykładem są tutaj metody kontroli nośności pali fundamentowych. Podstawowym badaniem nośności jest próbne obciążenie statyczne. Zgodnie z normą PN-83/B-02482 wykonuje się 2 badania na pierwsze 100 pali i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 100 pali. W praktyce bada się zatem mniej niż 2% pali wykonywanych w ra-mach kontraktu. Badania te, niezależnie od ich wątpliwej "losowości" (wykonawca palo-wania wie zazwyczaj, które pale będą próbnie obciążane), są niestety mocno wrażliwe na uchybienia w trakcie ich prowadzenia i nie zawsze dają wyniki pozwalające na właściwą interpretację. Rozwiązaniem zapewniającym większą niezawodność kontroli nośności i ja-kości pali fundamentowych jest zastosowanie badań dynamicznych nośności. Badania takie wymagają jednak odpowiedniej kalibracji wyników. W pracy przedstawiono wstępne rezul-taty obliczeń i analiz mających na celu zaproponowanie procedury wykonywania i interpre-tacji badań statycznych tak, aby mogły one stanowić podstawę do wyprowadzenia zasad kalibracji badań dynamicznych. *
fatcat:7wpnajiukfhepjylco3uxpokmy