مقایسۀ ساختار سیگنال‌‌های صوتی آواز زرده‌‌پرۀ سر‌‌سیاه (Emberiza melanocephala) و زرده‌‌پرۀ سرسرخ (E. bruniceps)

بیتا شمس, محمد کابلی
2019 Taxonomy and Biosystematics Journal  
تجزیه و تحلیل ویژگی‌‌های ساختار آواز در اعضای خانوادۀ گنجشک‌‌شکلان (Passeriformes) در جایگاه شاخصی قوی برای رده‌‌بندی گونه‌‌های یک جنس یا زیرگونه‌‌های یک گونه استفاده شده است. دو گونۀ زرده‌‌پرۀ سرسرخ و زرده‌‌پرۀ سرسیاه در محل برخورد ثانویۀ خود در زیستگاههای نواحی جنوب شرقی دریای خزر دورگه شده‌‌اند و افراد حد واسط تولید می‌‌کنند. بروز این واقعه، احتمال تشابه بسیار زیاد آواز جنس نر در این دو گونه را مطرح می‌‌کند که سبب می‌‌شود جنس ماده در تفکیک آواز جنس نر گونۀ دیگر، دچار خطا شود. این مطالعه با
more » ... ف بررسی شباهت‌‌ها و تفاوت‌‌های سیگنال‌‌های آواز جنس نر در این دو گونه پرنده با استفاده از آواز‌‌های ثبت‌‌شده در بانک آواز پرندگان (Xeno-Canto) انجام شده است. به این منظور تعداد 30 آواز از این دو گونه برای تجزیه و تحلیل در بستۀ warbleR انتخاب و اسپکتروگرام‌‌ها و مؤلفه‌‌های اصلی آوازها استخراج شد. تجزیۀ مؤلفه‌‌های اصلی (PCA)، خوشه‌‌بندی‌‌نشدن سیگنال‌‌های تشخیص داده‌‌شده با این تکنیک و هم‌‌پوشانی زیاد در برخی از ویژگی‌‌های صوتی این دو گونه را نشان داد. نتایج این بررسی نشان داد با وجود تکامل تفاوت‌‌های ریختی و رنگ پر و بال در بین این دو گونه، هنوز مکانیزم جدایی زادآوری بین آنها (ازجمله تکامل سیگنال‌‌های صوتی برای تشخیص صحیح نرها و ماده‌‌های هر گونه و تفکیک افراد سایر گونه‌‌های دیگر) کامل نشده است که این امر موجب جریان ژن و دورگه‌‌زایی بین این دو گونه می‌‌شود.
doi:10.22108/tbj.2020.121071.1107 doaj:9a92442c5eb7411da1e0dad4935efc43 fatcat:jsu4mtfuyfedfbv47amexnulou