Methods of forecasting of the changes of polymeric products properties
Metody prognozowania zmian wlasciwosci wytworow z tworzyw polimerowych

TOMASZ JACHOWICZ, ROBERT SIKORA
2006 Polimery  
Metody prognozowania zmian w³aoeciwooeci wytworów z tworzyw polimerowych Streszczenie -Podano podstawowe informacje dotycz¹ce procesu starzenia tworzyw polimerowych oraz scharakteryzowano metodykê badania zachodz¹cych w wyniku starzenia zmian ich w³aoeciwooeci. Przedstawiono rodzaje starzenia, a tak¿e zjawiska powoduj¹ce ten proces w tworzywach. Omówiono podstawowe zagadnienia dotycz¹ce odpornooeci polimerów na starzenie i okreoelono wskaŸniki porównawcze, opisuj¹ce intensywnooeae starzenia.
more » ... edstawiono problemy zwi¹zane z prognozowaniem zmian w³aoeciwooeci tworzyw, w tym podstawowe metody prognozowania, ze szczególnym uwzglêdnieniem sposobu postêpowania w odniesieniu do tworzyw polimerowych i uzyskiwanych z nich wytworów. Scharakteryzowano w zwi¹zku z tym metody wykorzystuj¹ce równanie Arrheniusa, analizê rozk³adu zmiennej losowej oraz równania regresji, jak równie¿ metody analizy szeregów czasowych, m.in. wyrównywanie wyk³adnicze. S³owa kluczowe: proces starzenia, tworzywa polimerowe, metodyka badañ, prognozowanie zmian w³aoeciwooeci. METHODS OF FORECASTING OF THE CHANGES OF POLYMERIC PRODUCTS PROPERTIES Summary -Basic information concerning the process of polymers' ageing is given and the methods of investigation of the changes of properties being the results of ageing is characterized. The types of ageing and the phenomena causing this process are presented. The basic problems concerning the resistance of polymers to ageing and comparative indices describing the intensity of ageing were defined. The problems related to forecasting of changes of polymers properties were presented in details, including the basic forecasting methods especially the procedure concerning the polymers and the products made of them. So the following methods used were characterized: Arrhenius equation (Fig. 1) , analysis of random variable distribution (Fig. 2) , regression equations ( Fig. 3 and 4 ) as well as time series analysis ( Fig. 5 and 6 ), among others exponential equalization.
doi:10.14314/polimery.2006.177 fatcat:qxn2axomdbbgdedk72ekzep5oi