Protektahan ang Sarili: Mga Kemikal na Panlinis at lyong Kalusugan Ang paggamit ng mga kemikal na panlinis ay maaaring magdulot ng: Ano ang Kailangan Mong Mala man N

Pag-Ubo, Paghuni, Mapula, Makating Mga Mata, Pamumutlig Ng Balat, Pagkahapo, Pananakit Ng Lalamunan, Mga Pananakit Ng Ulo, Pagkahilo Pagkasunog Ng Balat At Mata, Mga, Balinguynguy Hika
unpublished
~ 0 N Huwag haluin ang mga produktong panlinis na nag/a Iaman ng bleach at amonya. Mga gas na mapanganib ay ~ maaaring mapakawalan at maaaring magdulot ng malalang pinsala sa baga. ~ ci z Ang iyong pinagtatrabahuhan ay kailangang maglaan ng isang ligtas na Iugar ng trabaho na mayroong: g • Sapat na bentilasyon (daloy ng hangin) kapag gumagamit ng mga kemikal na panlinis. • Pamproteksiyong dam it, guwantes at mga pangkaligtasang kasuotan sa mata, kapag kailangan. • Mga etiketa sa mga sisidla n
more » ... sa mga sisidla n ng mga kemikal na panlinis. • Pagsasanay ukol sa mga peligro ng mga kemikal na panlinis na iyong ginagamit at mga ligtas na kasanayan sa t rabaho. lkaw ay nararapat na sanayin ng iyong pinagtatrabahuhan na: • Ala min ang mga peligro ng mga kem ikal na panlinis BAGO ito gamitin. ~ ' • Alamin kun g paano gumamit at mag-imbak ng mga kemikal na panlinis nang ligtas. ~ • Alamin kung paano at kailan palalabnawin ang mga kemika l na panlinis na iyong ginagamit. ' ;;: • Alamin kung ano ang gagawin kapag may natapon o ibang emerhensiya. ~ 0 • Ala min kung paano kumuh a at gumamit ng impormasyon sa peligro sa mga etiketa at mga papel : ~ ng mga datos ukol sa kaligtasan ng materyal (material safety data sheets, MSDS). :g • Alam in kung paano at kailan gagamit ng pamproteksiyong damit, guwantes at mga pangkaligtasang ~ kasuotan sa mata. C3 Tandaan ~ ::r::: • Hugasan ang iyong mga kamay pagkatapos gumamit ng mga kemikal na panlinis at bago kuma in, 5 uminom, o manigarilyo. Mga Luntiang Panlinis Ano ang mga iyon? • Mga produktong panlinis na sertipikado ng mga independiyenteng organisasyon bilang mas ligtas na gamitin at hindi kasing mapinsala sa iyong kalusugan at sa kapaligiran. • Ang mga panlinis na may "luntian" sa kanilang pangalan ay hindi nangangahulugang ang mga ito ay sertipikado. Mabisa ba sa Paglilinis ang mga Luntiang Panlinis? • Marami ang nakaabot sa mga pamantayan sa pagganap para sa nilalayong paggamit nito. • At, maraming mga luntiang panlinis ang "walang-amoy" ngunit mabisa pa ring nakakalinis. Ang "Mal inis" ay walang amoy! Paalala sa Kaligtasan • Maaaring kailanganin mong gumamit ng pamproteksiyong dam it, guwantes o pangkaligtasang kasuotan sa mata sa ilang mga sertipikadong luntiang panlinis. Tanungin ang iyong empleyado. Ang gabay na dokumentong ito ay hindi isang pamantayan o regulasyon ng OSHA ngunit naglalaman ng mga rekomendasyon na may uring pagpayo at layuning tumulong sa mga nag-eempleyo at mga manggagawa sa paglalaan ng isang Iugar ng trabaho na ligtas at mabuti sa kalusugan. Ang pagbanggit ng anumang hindi pampamahalaang organisasyon sa dokumentong ito ay hindi paghirang ng isang endorso ng NIOSH o OSHA sa organisasyong iyon, mga produkto o mga serbisyo nito. Workplace SOfefy and Heotth
fatcat:vlsjpzbfyfdjzmrz45g4yvuhlm