De Rijksmiddelen

1884 De Economist  
Andermaa! is hot een ongunstig overzieht dat door de opbrongst der gewone Rijksmiddelen over 1883 wordt aangeboden. Wel wordt~ geli.jk doorgaands, hot raming-cijfer overtroffen~ doch met slechts 6 ton~ terwijl het vorig dienstjaar 1882~ bijna 3~-millioen boven de raining opbracht; (verg. Econ. 1883~ pag. 155 v.) Voorts toont de opbrengst op zieh zelf weder achteruitgang aan tegenover die beide jaren. Veer he~ totaal tegenover 1882 ca I ton~ tegenover 1881 ruim 66n miUioen. In die vermindering
more » ... bben ditmaal de successie-en overgangsrechten een aanzienlijk deel; de opbrengst was nl. 96 mn tegenover 103 m, in 1882. Zonderen wij als gewoonlijk doze meet wisselvallige opbrengsten af, dan bevinden wij over eenige jaren ~ (in millioealallen)
doi:10.1007/bf02182104 fatcat:mav2u444qrbjvbohhto5dzhn5a