Dijital Pazarlama Kanalları: Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Bir İnceleme

Şenol DEMİRCİ, Özgür UĞURLUOĞLU
2020 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute  
Özet Bireylerin ihtiyaçlarının artması, hasta-hekim ilişkisinin değişmesi, hastaların memnuniyet düzeylerinin azalması, sağlık hizmetlerinin işletme mantığı ile yürütülmesi, koruyucu sağlık hizmetlerine olan talebin artması ve hastaların sağlık durumlarıyla ilgili daha sorgulayıcı olması sağlık kuruluşlarının pazarlamaya olan ilgisini artırmaktadır. Bunlara ek olarak, her geçen gün toplumun sağlık hizmetlerine olan beklentileri artmakta ve yeni medikal teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Değişen
more » ... durum sağlık kuruluşlarının maliyetini artırmakta ve sağlık kuruluşlarını modern pazarlama tekniklerini kullanmaya zorlamaktadır. Pazarlama ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonu için dijital araçlara ve tekniklere ihtiyaç duyulmakta olup pazarlamanın dijitalleşmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de aynı ad altında ve birden fazla şehirde faaliyet gösteren beş özel sağlık kuruluşunun dijital pazarlama kanallarını kullanımı değerlendirilmiştir. Özel sağlık kuruluşlarının tamamının web sitesi, mobil uygulamalar ve sosyal medya kullanımı konularında eksiklerinin bulunduğu saptanmıştır. Özel sağlık kuruluşlarının çoğunluğunun ise sağlık blog yönetimine ve arama motorları optimizasyonuna gerekli önemi vermedikleri belirlenmiştir. Abtract Increasing needs of individuals, changing patient-physician relationship, decreasing satisfaction of the patients, conducting business with the logic of health services, interest in preventive health services and being more inquisitive and investigative about the health status of the patients increase the interest of health care organization in marketing. Besides, the expectations of the community for health services are increasing day by day and new medical technologies are emerging. This changing situation increases the cost of health care organization and forces health care organization to use modern marketing techniques. Digital tools and techniques are needed for the integration of marketing and information technologies and digitalization of marketing. In this study, the use of digital marketing channels of five private health organizations operating under the same name and in more than one city in Turkey has been evaluated. It has been determined that all private health care organization lack deficiencies in the use of websites, mobile applications and social media. It was determined that the majority of private health care organization did not give importance to health blog management and search engine optimization.
doi:10.30794/pausbed.516810 fatcat:kvn3wxpe6ndqbjqqrziqppvzky