PRETHODNO PRIOPĆENJE-PRELIMINARY COMMUNICATION UDK 630* 649 Šumarski list br

Stjepan Posavec, Mario Šporčić, Davor Antonić, Karlo Beljan
2011 CXXXV   unpublished
SAŽETAK: U radu se prikazuju rezultati istraživanja inovativnosti i krea-tivnosti koja su tijekom 2010. godine provedena u Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb. Istraživanjima je na temelju ispitivanja percepcije inovacija i znače-nja inovativnosti, određivanja inovacijskog potencijala i glavnih zapreka koje onemogućavaju inovacije, vrste inovacija i njihove implementacije te odnosa poduzeća prema znanju i inovacijama, utvrđeno postojeće stanje inovativnosti i kreativnosti u državnom šumarskom
more » ... om šumarskom poduzeću. Rezultati istraživanja uka-zuju na nisku razinu inovativnosti u hrvatskom šumarstvu. Oko dvije trećine ispitanika smatra da se inovacijama ne poklanja dovoljno pozornosti. Svrha rada je pružiti informaciju o inovacijama u hrvatskom i europskom šumar-stvu, ukazati na potrebu poticanja i razvijanja kulture inovacija te na taj način doprinijeti tome da šumarska struka razvije svijest o značenju i ulozi inovacija u šumarstvu. K l j u č n e r i j e č i : inovativnost, kreativnost, inovacije u šumarstvu, eko-nomika šumarstva 1. UVOD-Introduction ključni čimbenik "Lisabonske strategije 1998" Europ-ske unije (EU), u kojoj su sadržani ekonomski razvoj i politika EU. Na razini politike Europske unije, inova-cije su prepoznate kao krucijalni čimbenik za kreiranje ekonomskog rasta i zaposlenosti zemalja Europske unije, te jačanje razvoja ruralnih područja. Europska unija nastoji ojačati konkurentnost između drugih su-dionika globalne ekonomije povećanjem inovativnih aktivnosti europskih poduzeća. Shodno tomu, inovaci ja predstavlja jedan od dva eksplicitna cilja EU sedmog istraživačkog okvirnog programa (FP7) u cilju kreiranja europskog istraživačkog prostora. U kontekstu šumar-ske politike Ministarska konferencija za zaštitu šuma Europe (MCPFE, 2003), prihvatila je Bečku rezoluciju o Ekonomskoj održivosti potrajnog gospodarenja šu-mama ("Economic Viability of Sustainable Forest Management 1995") koja poziva na jačanje inova cija i poduzetništva u tom sektoru. Prema tomu, razvoj pre-rade drva i šumarstva nužno se mora okrenuti inovaci-jama i promjenama kao uvjetu rasta i kvalitativnog pomaka u promišljanju i djelovanju (P o s a v e c 2004). Planiranje i gospodarenje šumskim resursima vrlo je Inovacije se danas smatraju ključnim čimbenikom rasta i razvoja modernih poduzeća te predstavljaju po-kretačku snagu današnje ekonomije mnogih zemalja. U složenim uvjetima zaoštrene konkurencije u poslova-nju, sva su poduzeća prisiljena ulagati u razvoj i uvoditi inovacije ako žele opstati i biti uspješne. U protivnom, ako ih zapostave, poduzeća su osuđena na preživljava-nje, loše poslovne rezultate i izostanak razvoja. Takva poduzeća na kraju uništava okolina i konkurencija koja učinkovito inovira. U tom smislu niti šumarski sektor, niti šumarska poduzeća nisu izuzetak. Inovacije u šu-marstvu razvijaju se u svrhu poboljšanja konkurentno-sti šumarstva u odnosu na druge privredne grane te u odnosu na šumarske sektore drugih zemalja. Uloga i važnost inovacija prepoznati su i na razini zajedničke europske politike. Inovacijska politika je 1 Doc. dr. sc. Stjepan Posavec, doc. dr. sc. Mario Šporčić, Karlo Beljan, mag. ing. silv., Šumarski fakutet Sveučilišta u Zagrebu, posavec@sumfak.hr; sporcic@sumfak.hr; kbeljan@sumfak.hr 2 Davor Antonić, dipl. ing. šum. univ. spec. oec., Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Požega, davor.antonic@hrsume.hr 243
fatcat:f75tgcdbxbdy7lbtkyeejb7goa