Is laparoscopic simultaneous resection for colorectal cancer and synchronous liver metastases safe and useful?

Yasushi Hasegawa, Hiroyuki Nitta, Takeshi Takahara, Hirokatsu Katagiri, Akira Sasaki
2019 Laparoscopic Surgery  
doi:10.21037/ls.2019.08.06 fatcat:wi3wjvk6kbgohgifsoi4lvnxv4