Active Disturbance Rejection Control with Linear Quadratic Regulator for Power Output of Hydraulic Wind Turbines

Chao Ai, Jiawei Guo, Wei Gao, Lijuan Chen, Guangling Zhou, Zengrui Han, Xiangdong Kong
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3019843 fatcat:jt3djfuipjamfcpomgklft2bqq