Guest Editorial: RF and Communication Technologies for Wireless IMPLANTS

Mehmet R. Yuce, Ilangko Balasingham, Yong-Kyu Yoon, Jianqing Wang, Carmen C. Y. Poon
2015 IEEE journal of biomedical and health informatics  
doi:10.1109/jbhi.2015.2425094 fatcat:atrtrn33jjhgrhcqxfdkimzpaa