CONTRIBUŢIA UNIVERSITĂŢII AGRARE DE STAT DIN MOLDOVA LA INTEGRAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN SPAŢIUL EUROPEAN COMUN EDUCAŢIONAL

E Zacon
2008 unpublished
În acest an Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) celebrează jubileul de 75 ani de la fondare. Înfiinţată în anul 1933, UASM este unica instituţie de învăţămînt agronomic superior din Republica Moldova, care pe parcursul acestor ani şi-a adus o contribuţie deosebită în tezaurul economic, social, politic şi cultural al societăţii. Universitatea a format în cadrul celor 8 facultăţi cca 50 mii de agronomi, ingineri, economişti, zootehnişti şi medici veterinari. În prezent în UASM îşi fac
more » ... studiile peste 9 mii de studenţi în cadrul a 25 programe de licenţă şi 18 de masterat (inclusiv 8, masterat de cercetare), beneficiind de condiţii adecvate pentru pregătirea teoretică şi practică, de săli de curs şi laboratoare, 3 staţiuni didactice experimentale, bibliotecă ştiinţifică cu peste 750 mii exemplare, etc. Colectivul profesoral al UASM conştientizează faptul, că va prospera acea universitate, care va reuşi să se alinieze cît mai repede la rigorile europene şi internaţionale în domeniul învăţămîntului superior. Din acest considerent, începînd cu anii ˘90, în noile condiţii, conducerea UASM a elaborat strategia dezvoltării universităţii pe coordonate europene, care impune transformări radicale a sistemului învăţămîntului agronomic, ce va asigura formarea tipului de specialist necesar pentru agricultura, bazată pe proprietatea privată şi economia de piaţă. Ca prim semnal de recunoaştere a eforturilor depuse de către Universitatea Agrară în afirmarea pe plan european, a fost faptul acceptării universităţii, în anul 1995, ca membră a Asociaţiei Universităţilor Europene. UASM devenea, la acel moment, unica instituţie de învăţămînt superior din Republica Moldova, membră a acestui prestigios for european. Aceasta a permis accelerarea ritmului de modernizare a universităţii şi ca rezultat, în anii 1996-1997, s-a reuşit elaborarea şi editarea primelor programe de studii superioare naţionale de profil agricol. Aceste programe includeau: caracteristicile de calificare ale specialiştilor la toate specialităţile; planurile de învăţămînt respective; descrierea succintă a conţinutului disciplinelor predate (obligatorii, opţionale şi facultative); grupate în module fundamental, de specialitate, economic şi socio-umanist. La elaborarea programelor de studii în cauză, s-a luat în consideraţie atît experienţa europeană, la moment, de pregătire a specialiştilor cu studii universitare agronomice, cît şi practica acumulată pe parcursul mai multor decenii în formarea specialiştilor respectivi la facultăţile universităţii. Sfîrşitul anilor ˘90 este caracterizat prin afirmarea Universităţii Agrare pe plan naţional şi internaţional în promovarea reformelor în învăţămîntul superior agronomic. Pe lîngă obiectivul de bază, de formare a specialiştilor de concepţie şi facilitarea încadrării acestora în cîmpul muncii, sînt abordate şi astfel de aspecte precum: realizarea premiselor de integrare în spaţiul de învăţământ superior european; formarea specialiştilor de două niveluri (licenţă şi masterat); implementarea sistemului de credite transferabile (ECTS); implementarea curriculum-ului profesional; încurajarea mobilităţii studenţilor şi recunoaşterea reciprocă a creditelor; introducerea suplimentului la diplomă (model DS) etc. Ca urmare a participării UASM în numeroase proiecte şi programe internaţionale, a colaborării cu universităţi din Marea Britanie, SUA, Suedia, Italia şi Belgia s-au creat premisele implementării, începînd cu anul 2001, a Curriculum-uriolr profesionale. Acestea din urmă, fiind o premieră pentru Republica Moldova, reprezentau o structurare internivelară, şi care cuprindea ansamblul documentelor educaţionale de tip reglator necesare asigurării calităţii serviciilor educaţionale prestate. Primul nivel -Curriculum-ul pe specialitate cuprindea: obiectivele generale ale facultăţii; profilurile învăţămîntului agronomic; obiectivele transdisciplinare; standardul profesional şi planul-cadru la specialitate; sistemul de credite transferabile. Din motiv că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pregătirea cadrelor de nivel universitar se efectua pe specialităţi şi se finaliza cu obţinerea diplomei de licenţă, s-a purces la elaborarea anume a Curriculum-ul profesional (pe specialitate), ca parte componentă a Curriculumului educaţional, şi care avea scopul de racordare a învăţămîntului universitar la cele mai avansate
fatcat:xpkct3zyxrfeddzpcwcxudxtf4