Radiographic, Ultrasonographic and Thermographic Findings in Neonatal Calves with Septic Arthritis: 82 cases (2006-2013)

Elif DOĞAN, Latif Emrah YANMAZ, Zafer OKUMUŞ, Mahir KAYA, Mümin Gökhan ŞENOCAK, Seyda CENGİZ
2016 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi  
Septic arthritis is defined as inflammation of a joint caused by various microorganisms. The aim of this study was to evaluate the diagnosis and treatment characteristics of septic arthritis encountered in 82 calves. Fifty-eight cases were monoarthritis, and 24 cases were polyarthritis. Omphalitis was detected in 17 calves. Dorsal, medial and lateral thermograms of joints revealed hot points (n=82). In ultrasonographic examination, inflammatory effusions with different echogenity were seen.
more » ... ning of joint space (n=35) and new bone formation (n=42) were detected by radiography. Arcanobacterium pyogenes and Escherichia coli (83%) were commonly founded microorganisms. Medical treatment was successful in total of 59 calves (71.9%), 1 calf with polyarthritis and 58 calves with monoarthritis. Twenty-three calves were slaughtered because no clinical improvement was observed till the 14 day of treatment. Öz: Septik arthritis birçok mikroorganizmanın neden olduğu bir eklem yangısıdır. Bu çalışmanın amacı 82 buzağıda karşılaşılan septik artritisin tanı ve sağaltımını değerlendirmektir. Elli-sekiz olguda monoartritis, 24 olguda ise poliartritis görüldü. Omfalitis 17 buzağıda belirlendi. Alınan termogramlar ile eklemlerin dorsal, medial ve lateral yüzlerindeki sıcak noktalar (n=82) belirlendi. Ultrasonografik muayenede farklı ekojenitede yangısel effüzyonlar görüldü. Radyografide, eklem aralığının genişlemesi (n=35) ve yeni kemik formasyonları (n=42) belirlendi. Değerlendirilen eklemlerden en sık Arcanobacterium pyogenes ve Escherichia coli (83%) izole edildi. Medikal sağaltım, monoartritisli 58 buzağı ve poliartritisli 1 buzağı olmak üzere toplan 59 buzağıda (71.9%) başarılı oldu. Yirmi-üç buzağıda, sağaltımın 14. güne kadar klinik bir ilerleme olmadığından, bu olgular kesime sevk edildi.
doi:10.17094/avbd.51116 fatcat:bses7zgxobekvfldm7rfk6dibi