Redakcja informuje, ¿e wersj¹ pierwotn¹ czasopisma jest wydanie papierowe Redaktor naczelna MARIA BIOLIK Redaktor zeszytu MARIUSZ RUTKOWSKI Redaktor tematyczny ALINA NARUSZEWICZ-DUCHLIÑSKA Sekretarze redakcji IZA MATUSIAK-KEMPA, DOMINIKA MALINOWSKA Spis treœci

Redaktorzy Jêzykowi, Robert Lee, Renata Makarewicz, Sebastian Przybyszewski, Redaktor Statystyczny, Monika Czerepowicka, Barbara Lis-Romañczukowa, Redakcja, Barbara Stolarczyk
unpublished
fatcat:srhg7xfrufg45phh6ngcxh2r2u