Evaluation of CMIP6 global climate models for simulating land surface energy and water fluxes during 1979–2014

Jianduo Li, Chiyuan Miao, Wei Wei, Guo Zhang, Lijuan Hua, Yueli Chen, Xiaoxiao Wang
2021 Journal of Advances in Modeling Earth Systems  
doi:10.1029/2021ms002515 fatcat:ckduhh2rtjfuvjwcnop6yn2laa