ROMAN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SÜRECİ VE AKADEMİK BAŞARILARINDA SOSYAL DIŞLANMA ALGIS

Yusuf GENÇ
2015 The Journal of Academic Social Science Studies  
Özet Bu çalışmada; Roman çocuklarının eğitim süreçlerinde, okul derslerinde yetersiz kalmaları ve başarısız olmalarında sosyal dışlanma algılarının rolü tartışılmaktadır. Romanların kendine has bir kültürleri vardır. Kısaca yaşam tarzı olarak tanımlanan kültür, toplumsal farklılıkların en belirgin ögesidir. Toplumlar bünyelerinde barındırdıkları alt kültürleri, eğitim yoluyla işleyerek zaman içinde tek kültürlü bir toplum haline gelmeyi hedeflerler. Buna karşılık alt kültür grupları kendi
more » ... erini canlı tutmaya çalışırlar. Romanlar da kendi alt kültürlerini devam ettirebilmek için yaşamın tüm kademelerinde çaba sarf etmektedirler. Romanlar kendi aralarında güçlü bir dayanışma halinde ve toplumun diğer unsurlarına karşı ise mesafelidirler. Onları bu duruma sürükleyen sorunların giderilememesi bölünme, parçalanma, yıkılma veya ayrışmayı doğurmaktadır. Bireyi örseleyici yaşantı olarak adlandırılan acı, aşağılanma, mağduriyet düşüncesi veya çeşitli yaşam güçlükleri giderilmediği zaman otoriteye karşı koyma ya da bu durumu kabullenme gündeme gelir. Roman toplumu bu olumsuzlukları yaşamakta, başkaldırı yerine itaat etmeyi tercih etmekte, kendi aralarında bütünleşme ve toplumun diğer kesimlerinden uzaklaşma eğilimi göstermektedirler. Bu durum eğitim süreçlerine de olumsuz yansımaktadır. Çalışma, Sakarya ili Kaynarca yolu üzerinde bulunan Çamyolu Mahallesi ve Nallıhan bölgesinde yaşayan eğitim sürecindeki Roman çocuklarıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan betimleyici bir araştırmaya dayanır. Derleme ve görüşme ile elde edilen verilerin değerlendirildiği bu çalışmada; eğitim sürecinden ve sosyal hayattan dışlanma riskiyle karşı karşıya olan Roman çocuklarının, eğitim süreçlerindeki başarı trendlerinin olumsuz etkilendiği ve toplumla bütünleşme sorunu yaşadıkları görülmüştür. Abstract In this study, the role of the perception of social exclusion on the Romani children's underachievement at school is discussed. Romani culture is a typical one. Culture, shortly the life style, is the most distinctive component of social differences. Societies aim to become a monoculture by integrating the subcultures through education. However, subculture groups try to keep their values alive. Romani people also try hard in all parts of life to keep their subculture alive. Romani people have a strong solidarity among themselves but they are isolated from other components of society. The failure in avoiding the problems which lead them to such a situation results in division, disintegration, collapse and segregation. When individual traumatic experiences like pain, humiliation and social suffering are left unresolved, the outcome is either revolt against authority or adaptation to the current condition. The Romani people experience the related problems, and they prefer subservience to revolt and tend to remain integrated among themselves but isolated from others. The result has negative effects on their process of education. The study is based on a descriptive study, in which a semi-structured interview form is used, and it focuses on Romani children at school age who live in Nallıhan district in Çamyolu neighbourhood of Sakarya city. In this study, the data are collected through compilation and interview. It focuses on the school success of the Romani children, who face the challenge of exclusion from the process of education and social life, gets affected and it discusses how to involve these children in social integration.
doi:10.9761/jasss2796 fatcat:3kfwql446jeqfijghje27nnfcm