Het ontwerp ziekteverzekeringswet 1907 van een geneeskundig standpunt beschouwd

J. W. Deknatel
1907 De Economist  
De ministerieele crisis, welke op het oogenblik waarop dit opstel werd voltooid, hog altijd voortduurt, heeft her onzeker gemaakt of bet ontwerp van wet betrefl'ende de verplichte verzekering tegen de gevolgen van ziekte van den Minister Veegens door de Staten-Generaal in behandeling zal worden genomen. Wanueer men echter nagaat, dat dit ontwerp noch in de beginselen waarop het rust, noch in de details in belangrijke mate afwijkt van dat hetwelk de Minister Kuyper had ontworpen, dan blijkt
more » ... it, dat zoowel rechts als links een oplossing van het aanhangig vraagstuk in die richting gewenscht wordt. En zoo is een bespreking van dit outwerp stellig even actueel als vddr de crisis, want een volgend Kabinet moet de regeliug dezer materie ter hand nemen en vindt de vrucht van werkzaamheid van twee uiteenloopende bewindsmannen op her Departement. Van geaeeskundige zijde heeft deze wettelijke regeIing al heel wat gemoederen en peahen in beweging gebracht. De omstandigheld, dat in de landen waar de verplichte ziekteverzekcring is ingevoerd, deze wetgeving voor de geneeskundigen ongedacht groote en voor hunne positie in de maatschappij zoowel als voor hunne inkomsten zeer nadeelige gevolgen heeft gchad, is zoo algemeen bekend, dat het niemaud verwonderd kan hebben dat ook hier te lande de toekomst met zorg wordt tegemoet gezien en de medici trachten hun wensehen en bezwaren tell aanzien dezer wetsontwerpen ter kennis te brengen van Regeering, golksvertegenwoordigiug en publiek. Hoe men over deze wenschen en bezwaren denken moge, men kan overtuigd zijn, dat de groote meerderheid tier geneeskundigen bereid zijn, ook met eenige Ol0Offering hunnerzijds, mede te ~co~. 1907. 17
doi:10.1007/bf02185127 fatcat:5gnzsblztbbafmlf3ljoqtm7ti