Нормативно-правовий рівень оптимізації системи центральних органів виконавчої влади в Україні

Я. В. Журавель
2020 Прикарпатський юридичний вісник  
У статті з'ясовано, що від структурно-системних складників нормативно-правового регулювання зале-жить не лише статус, порядок організації і функціо-нальні характеристики органів виконавчої влади, а й питання контролю щодо виконання покладених на них завдань, а також рівень юридичної техніки забезпечен-ня адміністративної діяльності та зручність користуван-ня необхідною нормативно-правовою документацією. Визначено, що нормативно-правовий рівень має ха-рактеризуватися такими ознаками: принципом
more » ... наками: принципом верхо-венства права, принципом стабільності законодавства, принципом мобільності законодавства. Теоретично обґрунтовано, що однією з пріоритетних сфер адміні-стративної реформи в Україні є створення нової право-вої бази, яка регламентуватиме державне управління в Україні; структура функціонального субрівня вклю-чає два ступені нормативно-правового регулювання: регулювання законами та підзаконними норматив-но-правовими актами; у структурі нормативно-право-вого рівня оптимізації центральних органів виконавчої влади запропоновано виділяти концептуальний і функ-ціональний субрівні; у зв'язку з асиметрією норматив-но-правового рівня оптимізації центральних органів виконавчої влади на концептуальному субрівні необ-хідно змінювати структуру законодавства, тому органі-зація і діяльність центральних органів виконавчої вла-ди мають регулюватися положеннями, затвердженими Кабінетом Міністрів України, а не законами. Акцентовано увагу на тому, що важливим напря-мом діджиталізації нормативно-правового рівня опти-мізації системи центральних органів виконавчої влади є створення та широке впровадження у правотворчу практику комп'ютерних програм, які б перевіряли проєкти нормативно-правових актів, що регламенту-ють діяльність органів виконавчої влади, на відповід-ність Конституції України та іншим нормативно-пра-вовим актам вищої юридичної сили, відсутність або наявність різного роду неузгодженостей і дублювань з іншими документами, які регулюють подібні групи правовідносин.
doi:10.32837/pyuv.v0i1(30).519 fatcat:jmnxht5d4raptfsbxbl66276ge