dr Piotr Makarzec Zasiłek chorobowy w prawie polskim Sick leave benefit in Polish law

Wyższa Szkoła Ekonomii, Innowacji Lublinie
unpublished
S t r e s z c z e n i e Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-czeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-łecznego w razie choroby i macierzyństwa reguluje przyznanie zasiłku chorobowego. Ubezpieczony nabywa prawo do tego zasiłku po tzw. okresie wyczekiwania tj. 30 dniach nieprzerwanego obowiązkowego ubezpie-czenia chorobowego, 90 dniach nieprzerwa-nego dobrowolnego ubezpieczenia chorobo-wego oraz od pierwszego dnia ubezpieczenia np. po wypadku, absolwenci szkół wyższych, posłowie i
more » ... Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdol-ności do pracy z powodu choroby lub nie-możliwości wykonywania pracy-nie dłużej niż przez 182 dni. A jeżeli niezdolność jest spowodowana gruźlicą albo ciążą-nie dłu-żej niż przez 270 dni. Pracownikom zasiłek chorobowy przysługuje dopiero od 34 dnia niezdolności do pracy. Przez 33 dni pracow-nikowi płaci pracodawca tzw. wynagrodze-nie gwarancyjne w wysokości 80% podstawy wymiaru. Zasiłek chorobowy przysługuje zamiast utraconego wskutek choroby zasił-ku, który pracownik uzyskałby, gdyby pra-cował.
fatcat:ql2hn74f2bbgbmaqneninrpg6m