The Role of Post-treatment FDG-PET/CT Scanning after the First-line Chemotherapy in Predicting Prognosis in Patients with Hodgkin Disease and High-grade Non-Hodgkin Lymphoma: A Comparative Study with Clinical Prognostic Risk Scoring Data

Ezgi Başak ERDOĞAN, Şebnem GÜNER, Kerim SÖNMEZOĞLU
2022 Bezmialem Science  
Objective: We aimed to evaluate the role of fluorodeoxyglucose (FDG)-positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) performed after the first-line therapy in predicting prognosis of lymphomas and compare the results with the pretreatment prognostic risk scoring (PRS) indices. Methods: One hundred three patients with histopathologically confirmed Hodgkin (HD) and high-grade non-Hodgkin lymphoma (NHL) were included in the study. All patients received FDG-PET/ CT imaging after the end
more » ... primary treatment. After intraveneus application of FDG, whole body PET/CT from the upper thigh to the vertex was performed. Results: The sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) of post-treatment FDG-PET/CT imaging in predicting remission status were 73.6%, 91.6%, 88%, 66.6%, and 94.0%, respectively. Those values were Amaç: İlk basamak tedavi sonrası yapılan florodeoksiglukoz (FDG)pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografinin (PET/BT) lenfomaların prognozunu öngörmedeki rolünü değerlendirmeyi ve sonuçları, tedavi öncesi yapılan prognostik risk skorlama (PRS) indeksleri ile karşılaştırmayı amaçladık. Yöntemler: Çalışmaya histopatolojik olarak doğrulanmış Hodgkin hastalığı (HH) ve yüksek dereceli non-Hodgkin lenfoma (NHL) tanısı alan ve FDG PET/BT taraması yapılan toplam 103 hasta dahil edildi. Tüm hastalara, birinci basamak tedavinin bitiminden sonra FDG PET/BT görüntüleme yapıldı. Hastalara FDG'nin intravenöz uygulamasından sonra üst uyluktan vertekse kadar tüm vücut PET/BT yapıldı. Bulgular: Tedavi sonrası FDG PET/BT görüntülemenin duyarlılık, özgüllük, doğruluk, pozitif öngörü değeri (PPV) ve negatif öngörü değeri (NPV), remisyon durumunu öngörmede sırasıyla; %73,6,
doi:10.14235/bas.galenos.2021.5981 fatcat:64mf3ohgzngfbalx5hq7wnsu3u