YİYECEK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇISI İLE DESTİNASYON İMAJI, TANITIMI VE DAVRANIŞSAL NİYET İLİŞKİSİ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

Eda Rukiye DÖNBAK, Çiğdem SABBAĞ
2020 Uluslararası türk dünyası turizm araştırmaları dergisi  
Özet Bu çalışmanın amacı, Adıyaman'da yer alan yiyecek işletmeleri çalışanlarının bakış açısından ziyaretçilerin davranışsal niyetleri ile gastronomi unsurlarından oluşan destinasyon imajı ve tanıtım ilişkisini değerlendirmeye çalışmaktır. Bu araştırmada, ilişkisel tarama deseninde niceliksel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Anket formu; literatür araştırmasından elde edilmiş bilgiler ile derlenmiş olan davranışsal niyet, destinasyon imajı ve tanıtımı bölümlerini kapsayan yirmi bir tane 5'li
more » ... mi bir tane 5'li derecelendirmeye sahip Likert tipi ölçek ve demografiye yönelik yedi sorgu maddesinden oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak kullanılan anketler 12.04.2019 ile 22.06.2019 tarihleri arasında Adıyaman'da yer alan yiyecek işletmeleri çalışanlarına uygulanmıştır. Veriler normal dağılım özelliği gösterdiğinden analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda faktör boyutları arasında anlamlı ve pozitif ilişki belirlenmiştir. Adıyaman'ın gastronomi içerikli destinasyon imajı ve tanıtımının ziyaretçilerin davranışsal niyetindeki değişim üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Abstract The aim of this study is understanding of food enterprises' employee evaluation toward relationship between destination image, destination promotion that created within the framework of gastronomic elements and behavioral intentions of consumers. In this research, quantitative research method with relational scanning design was applied. The questionnaire form was compiled with information obtained from literature research. It was formed with twenty-one Likert-type scale with 5-point rating that includes behavioral intention, destination image and promotion. In addition, seven demographic query items are included in the form. Surveys used as data collection tools were applied to food business employees in Adıyaman between 12.04.2019 and 22.06.2019. Since data has normal distribution, parametric tests were used in the analysis. As result of the research, a significant and positive relationship was found between factor dimensions. It has been determined that the gastronomic destination image and promotion of Adıyaman has a significant effect on the change in the behavioral intention of the visitors.
doi:10.37847/tdtad.780592 fatcat:k4e2in42mjfwjhedeh2dcbqi4m